sobota, 22 października 2016


O co chodzi w zamieszaniu z wynikami konkursu "Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku"? Czy do Polski zaczną wracać naukowcy z innych krajów?  Jak zbudować silną markę osobistą? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 21 października 2016


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin - fot. Piotr Drabik / CC BY 2.0
Najpóźniej od stycznia 2018 r. zacznie działać Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), która ma m.in. wspierać uczelnie w ich umiędzynarodowieniu i przyczynić się do zwiększenia współpracy nauki z gospodarką – zapowiedział w czwartek minister nauki Jarosław Gowin.

Logo Narodowego Centrum Nauki
Rada Narodowego Centrum Nauki po raz drugi zdecydowała o podniesieniu wysokości środków, które zostaną przeznaczone na realizację projektów złożonych w ramach konkursów Opus 11, Sonata 11 i Preludium 11 (nabór wniosków o 15 marca 2016 r. do 15 czerwca 2016 r.). Na realizację projektów przeznaczonych zostanie 480,7 mln zł.

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego
Do 2 listopada 2016 r. trwa nabór zgłoszeń na warsztaty Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Podczas organizowanych w trzech terminach bezpłatnych warsztatów, ich uczestnicy nauczą się m.in. jak prezentować badania w języku angielskim oraz jak wzbudzać zainteresowanie słuchaczy i czytelników.

Logo Narodowego Centrum Nauki
Od 3 kwietnia 2017 r. ruszy nabór wniosków w trybie ciągłym w konkursie Miniatura (wcześniejsza nazwa Małe granty), którego organizatorem będzie Narodowe Centrum Nauki. Potwierdzają się także informacje, że w ramach konkursu Sonatina możliwe będzie sfinansowanie pełnoetatowych miejsc pracy oraz zagranicznych staży naukowych dla młodych naukowców.

czwartek, 20 października 2016


Logo Fundusz Black Pearls VC
Grupa Black Pearls VC z Gdańska uzyskała właśnie dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Udział w programie BRIdge Alfa i wkład własny zapewniają temu funduszowi inwestycyjnemu 30 mln zł na wsparcie polskich spółek, które rozwijają technologie poprawiające jakość życia. 

Logo Narodowego Banku Polskiego
Do 31 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach VIII konkursu Narodowego Banku Polskiego na projekty badawcze. Budżet konkursu wynosi 600 000 zł. Wnioski mogą składać m.in. studenci, doktoranci, pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższych oraz pracownicy instytutów badawczych. Przyjmowane są wnioski indywidualne oraz zespołowe.

Logo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej
Szeroką paletę stypendium wyjazdowych adresowanych do polskich studentów i naukowców zaprezentowała Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa w październiku, listopadzie lub grudniu 2016 r. Poniżej szczegółowe zestawienie oferty.

środa, 19 października 2016Do 31 grudnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VI edycji konkursu Magister PAFERE na najlepsze prace magisterskie z dziedziny ekonomii. Konkurs adresowany jest do autorów prac obronionych w latach 2014-2016, które przyczyniają się do promowania ekonomii wolnorynkowej, a w szczególności edukacji mającej na celu zrozumienia zależności między etyką a gospodarką. Pula nagród w konkursie wynosi 5 250 zł.

Do 30 listopada 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na przedstawione i obronione prace magisterskie lub licencjackie oraz opublikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych samodzielne prace z dziedziny matematyki. Pula nagród w konkursie wynosi 40 000 zł.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska - logo
Do 4 listopada 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów obcokrajowców studiujących na terenie województwa małopolskiego. Konkurs przeznaczony jest jest dla osób pochodzących z regionów partnerskich województwa małopolskiego oraz Polaków i przedstawicieli Polonii zamieszkałych za granicą i podejmujących studia na małopolskich uczelniach. Wysokość stypendium wynosi 5 400 zł.

wtorek, 18 października 2016


Logo Polskiej Akademii Nauk
Polska Akademia Nauk organizuje konkurs: „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych”. Konkurs wyłoni 4 laureatów, którzy wezmą udział w warsztatach ERC Mentoring Initiative, organizowanych  3-4 grudnia 2016 roku w Wiedniu przez Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) oraz Polską Akademię Nauk (stacja naukowa w Wiedniu).

Flaga Islandii
Do 1 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego na University of Iceland w Reykjavíku. W ramach konkursu przyznanych zostanie 15 stypendiów dla studentów na trwające od 1 września 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. studia dotyczące języka, kultury i historii Islandii.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 31 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach wymiany osobowej naukowców w latach 2017-2019 na podstawie umowy o współpracy z Rządami Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii. W ramach składanych wniosków można uzyskać środki na pokrycie kosztów krótkich pobytów oraz podróży przez naukowców z obu stron.

poniedziałek, 17 października 2016


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje szkolenia we wrześniu. Ich tematyka będzie dotyczyła pomocy materialnej dla doktorantów i studentów Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

Logo Muzeum Historii Polski
Do 27 listopada 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach 10. edycji konkursu o stypendium Muzeum Historii Polski. W ramach konkursu można uzyskać stypendium  na projekty promujące za granicą wiedzę o historii Polski. Wysokość stypendium to 1 000 euro brutto miesięcznie.

Enea - logo
Do 31 października 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji konkursu o nagrodę prezesa Enea S.A. Modelowanie na rynku energii. Konkurs adresowany jest do studentów polskich uczelni. Do konkursu mogą zgłaszać się drużyny składające się z od 2 do 4 członków. Pula nagród w konkursie wynosi 18 000 zł.

niedziela, 16 października 2016
Czy da radę w życiu zawodowym i prywatnym podejmować tylko dobre decyzje? Nie jest to możliwe. W sytuacji popełnienia błędu, warto przypomnieć sobie słowa Sokratesa, które są naszym dzisiejszy Cytatem tygodnia.

sobota, 15 października 2016


Na czym będą polegały doktoraty wdrożeniowe? Czy w Polsce pojawią się prywatne akademiki? Jak opracować strategię zawodową na całe życie? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 14 października 2016


fot. Erwan Hesry / unsplash.com CC0 1.0Na stronach internetowych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej pojawiła się oferta stypendialna na rok akademicki 2017/2018. W przypadku planowania wyjazdów do większości państw, termin składania wniosków upływa 30 listopada 2016 r. Oferta stypendialna obejmuje studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.

Logo konkursu EY Financial Challenger
Do 21 listopada 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XIII edycji konkursu EY Financial Challenger. Konkurs skierowany jest do studentów III, IV i V roku studiów uczelni ekonomicznych, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Udział w konkursie mogą wziąć także studenci innych kierunków. Dla laureatów konkursu przygotowano nagrody finansowe - nagroda główna 30 000 zł - oraz nagrody rzeczowe.

Logo Era-Net Bioenergy
Do 23 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERA-NET Bioenergy. Celem konkursu jest finansowanie międzynarodowych projektów obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

czwartek, 13 października 2016


Logo konkursu EYe on Tax
Do 21 listopada 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do XII edycji konkursu EYe on Tax. Konkurs dotyczy podatków i skierowany jest głównie do studentów IV i V roku kierunków prawniczych i ekonomicznych. W konkursie mogą brać udział także studenci z innych kierunków. Nagroda główna dla zwycięskiego zespołu wynosi 24 000 zł. Oprócz nagród finansowych organizatorzy przygotowali także nagrody rzeczowe oraz pokrycie kosztów udziału w szkoleniach.


Do 2 listopada 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkurs na projekt plakatu promującego 20-lecie Instytutu Polskiego w Wilnie. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do grafików, projektantów, studentów uczelni artystycznych oraz artystów plastyków i firm zajmujących się projektowaniem graficznym. Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 600 euro.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska - logo

Do 28 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Do konkursu mogą zgłaszać się studenci I, II i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich) polskich uczelni, którzy posiadają Kartę Polaka i studiują na warunkach obowiązujących obywateli polskich lub są obywatelami polskimi, którzy cały cykl edukacji ukończyli za granicą lub są studentami polonijnymi, zwolnionymi przez uczelnię z opłaty czesnego. Stypendium przyznawane jest na 1 semestr i wynosi 4 500 zł.

środa, 12 października 2016


fot. materiały NCN
Dr hab. Marcin Szwed, dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak oraz prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk to laureaci Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2016. Każdy z naukowców otrzyma 50 tysięcy złotych za osiągnięcia w zakresie badań podstawowych.

Logo Google
Do 1 grudnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Google Anita Borg Memorial Scholarship. Konkurs adresowany jest do studentek oraz doktorantek w swojej pracy naukowej zajmujących się informatyką lub dziedzinami pokrewnymi. Laureatki konkursu otrzymają stypendium w wysokości 7 000 euro lub jego ekwiwalent.

Logo Teraz Polska
Do 11 listopada 2016 r. trwa nabór wniosków w konkursie na okładkę magazynu Teraz Polska. Konkurs skierowany jest do studentów wyższych szkół artystycznych. Jego celem jest wyłonienie najlepszej pracy plastycznej przeznaczonej na okładkę magazynu Teraz Polska, o tematyce zgodnej z przesłaniem magazyn - propagowanie postaw pro-obywatelskich, i nowoczesnego patriotyzmu oraz promowanie Polski, jej gospodarki, nauki, kultury. Nagroda dla autora pracy wynosi 2 000 zł.

Logo miasta Poznań
Do 31 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach. Stypendia mogą być przyznane studentom poznańskich uczelni, którzy zostaną przyjęci na staż w firmie w Poznaniu.

wtorek, 11 października 2016


Logo programu Study in Sweden
Od 1 listopada 2016 r. do 10 stycznia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Visby Programme. Konkurs skierowany jest do studentów i naukowców, którzy chcą prowadzić badania na uczelniach w Szwecji. W ramach konkursu przyznanych zostanie ok. 40 stypendiów na rok akademicki 2017/2018.

Logo Naukowej Fundacji Polpharmy
Do 31 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na stypendia naukowe. Konkurs adresowany jest do uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W ramach konkursu przyznanych zostanie dziesięć stypendiów po 10 000 zł każde.

Logo Fundacji im. Anny Pasek
Do 18 listopada 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach IX edycji stypendium naukowego im. Anny Pasek. Konkurs skierowany jest do uczestników I, II oraz III roku studiów doktoranckich na dowolnej jednostce naukowej w Polsce. Wnioski mogą składać przedstawiciele dowolnych dziedzin nauki, którzy w swoich badaniach stosują  techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska. Wysokość stypendium wynosi 22 500 zł.