wtorek, 30 kwietnia 2013


W ostatnich czasach wśród naukowców pojawiają się liczne wątpliwości związane z publikowaniem monografii naukowych. Jako, że Narodowe Centrum Nauki jest instytucją finansującą w Polsce badania podstawowe, stawiane są pytania czy w ramach konkursów NCN można sfinansować opublikowanie monografii. Rozwiążmy więc ten problem.

Zanim odpowiemy na tak postawione pytanie, musimy wyjaśnić czym w ogóle jest monografia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
2) zawierają bibliografię naukową;
3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Szczegółowe rozważania na temat monografii naukowej można znaleźć na blogu dra Emanuela Kulczyckiego.

Zgłoszenie do Narodowego Centrum Nauki wniosku, którego celem jest tylko wydanie monografii naukowej nie jest możliwe. Nie oznacza to jednak, że w ramach grantu z NCN nie można takiej monografii wydać. Kluczowe jest odpowiednie napisanie wniosku. Wydanie monografii nie może być jego celem. Monografia powstanie w pewnym sensie "przy okazji".

Od konkursów ogłoszonych w marcu 2013 r. NCN nieco zmieniło zawartość skróconego i szczegółowego opisu zgłaszanego projektu. We wcześniejszych konkursach znajdował się tam następujący zapis:
Wymierny, udokumentowany efekt podjętych badań
zakładany sposób przekazu i upowszechniania wyników – publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w Polsce i za granicą, monografie naukowe, rozprawy doktorskie, nowe metody i urządzenia badawcze, przewidywany wpływ wyników wykonanych badań na dalszy rozwój nauki
Obecnie powyższy zapis nie jest już wymagany, ale czymś oczywistym jest, że wyniki prowadzonych w ramach grantu badań muszą zostać opublikowane. Jak widać jedną z form publikacji są monografie naukowe. Jeśli więc tak zaplanujemy nasze badania, że ich efektem będzie monografia, to w ramach kosztorysu możemy przewidzieć jej wydanie.

Jeśli już przeprowadziliśmy badania i poszukujemy środków na wydanie monografii naukowej, możemy ze swoim maszynopisem zgłosić się do Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach konkursu MONOGRAFIE.

Grafika we wpisie pochodzi z domeny publicznej.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom