poniedziałek, 15 kwietnia 2013


Wiele błędów we wnioskach do NCN łatwo uniknąćWspółczynnik sukcesów w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki wynosi ok. 20-25%. Oznacza to, że większość wnioskodawców nie otrzymuje wsparcia, o które się ubiega. Często dyskwalifikujące są proste i niepotrzebne błędy. Postanowiliśmy przygotować listę błędów, które mogą najczęściej pojawiać się we wnioskach trafiających do NCN.


Aplikowanie w niewłaściwym konkursie

Każdy z konkursów organizowanych przez NCN przeznaczony jest dla konkretnej grupy naukowców. Konieczne jest też spełnienie poszczególnych warunków - zazwyczaj charakterystycznych tylko dla danego konkursu - by móc składać wniosek. Młodzi naukowcy nie mogą składać wniosków w konkursach dla doświadczonych naukowców, bo nie spełnią wymagań formalnych dotyczących dorobku naukowego. Doświadczeni naukowcy nie mają zaś czego szukać w konkursach dla młodych naukowców, bo mają zbyt duży - w porównaniu z młodszymi kolegami - dorobek.

System OSF nie weryfikuje jednak czy osoba spełnia warunki formalne do udziału w konkursie. Z technicznego punktu widzenia istnieje więc możliwość aplikowania w każdym z konkursów. W praktyce złożenie wniosku w niewłaściwym konkursie, przekreśla jednak szansę na otrzymanie finansowania.


Aplikowanie w zbyt wielu konkursach

NCN otwiera nabór wniosków raz na kwartał (15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia) w kilku konkursach jednocześnie. Zasady ustalone przez NCN uniemożliwiają jednak bycie kierownikiem we więcej niż jednym wniosku składanym w konkursach, które zostały ogłoszone tego samego dnia. Jeżeli w tym samym dniu otwarte zostaną np. konkursy OPUS i SONATA naukowiec, który spełnia ich warunki formalne, może zgłosić się jako kierownik tylko w jednym z nich. Nie złamiemy tej zasady, jeśli będziemy kierownikiem w jednym z proponowanych projektów a wykonawcą w innym.


Zbyt częste bycie kierownikiem

Jeśli otrzymany środki na realizację projektu w ramach konkursów PRELUDIUM, SONATA i SONATA BIS, to w przyszłości nie będziemy mogli aplikować o finansowanie badań w ramach tego samego konkursu. Po otrzymaniu finansowania nie można więc starać się o finansowanie w tym samym typie konkursu. Innymi słowy - w konkursach PRELUDIUM, SONATA i SONATA BIS kierownikiem projektu można być tylko raz. W konkursie MAESTRO kierownicy projektów, które uzyskały finansowanie, mogą ubiegać się o finansowanie kolejnego projektu w konkursie tego samego typu nie wcześniej niż 9 miesięcy przed zakończeniem realizacji przyznanego grantu.


Przypisanie swojego wniosku do niewłaściwego panelu

Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych następujący podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach: HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, ST - Nauki Ścisłe i Techniczne, NZ - Nauki o Życiu. Składając wniosek, musimy przypisać go do jednego z paneli oraz możemy wskazać do trzech paneli pomocniczych. Aktualna lista paneli.

Zgłoszenie swojego wniosku do niewłaściwego panelu - nie pokrywającego się z tematyką naszego projektu - spowoduje, że rozpatrywać będą go eksperci, którzy nie znają się na poruszanej tematyce. Można się więc spodziewać, że nie będą w stanie wydać rzetelnej oceny. Przypisanie wniosku do właściwego panelu jest obowiązkiem leżącym po stronie wnioskodawcy. Jego ewentualny błąd spowoduje, że wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej. Raczej nie uratuje go będzie poziom naukowy projektu oraz dorobek naukowy wnioskodawcy.


Nie zapoznanie się z dokumentacją konkursową

Dokumentacja konkursowa zawiera wszystkie szczegółowe i aktualne informacje związane z danym konkursem. W dokumentacji konkursowej NCN zamieszcza też wszystkie wymagania wobec wnioskodawcy, projektu oraz strukturę budowy wniosku. Bez zapoznania się z dokumentacją niemożliwe jest napisanie dobrego wniosku, bo nie wiemy, co powinno się w nim znaleźć. O ile jego treść merytoryczna może być poprawna, to niemal niemożliwe jest spełnienie wymagań formalnych bez zapoznania się z nimi. Co ważne dokumentacja konkursowa udostępniana jest w dniu otwarcia konkursu, a same formularze elektroniczne na stronie http://osf.opi.org.pl ok. 4-6 tygodni później.


Niestaranna redakcja obcojęzycznej części wniosku

Jednym z celów NCN jest doprowadzenie do sytuacji, w której wyniki finansowanych projektów publikowane będą w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych. Zdaniem NCN konieczna jest do tego bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Potwierdzeniem tego ma być poziom językowy części wniosku, która pisana jest po angielsku.

Nieumiejętne zredagowanie – w tym niski poziom językowy – wersji anglojęzycznej ma świadczyć, że kierownik projektu nie będzie w stanie opublikować artykułu w prestiżowym czasopiśmie. Obowiązek pisania skróconego i szczegółowego opisu projektu zarówno po polsku, jak i po angielsku wynika także z faktu, że część wniosków wniosków trafia do zagranicznych ekspertów. Trzeba również pamiętać, że polska i obcojęzyczna wersja wniosku muszą być identyczne. Jako, że nie w każdej dziedzinie angielski jest językiem wiodącym, jeśli sami nie posługujemy się nim bez problemów, przy pisaniu anglojęzycznej części wniosku, warto poprosić o pomoc osobę, która sprawdzi nasze dzieło.


Nierealistyczny harmonogram

Harmonogram jest spisem zadań, które będą wykonane w trakcie realizacji projektu. Niektóre z nich mogą mieć charakter sekwencyjny - trzeba wykonać zadanie A, by móc przejść do zadania B. Może pojawić się także sytuacja, w które zadania A i B mogą być zaś wykonywane równocześnie. Stworzenie harmonogramu, który nie będzie respektował sekwencyjności – zadania nie będą miały logicznej kolejności – lub zadań będzie zbyt wiele, pokazuje, że nie mamy dobrze zaplanowanego projektu i naraża wniosek na odrzucenie. NCN nie chce bowiem finansować wniosków, których kierownik nie wie, co chce zrobić i nie ma planu przeprowadzenia swojego projektu badawczego.


Nierealistyczny kosztorys

Niektórzy naukowcy doskonale pamiętają czasy, gdy budżety grantów celowo zawyżano, bo instytucja finansująca nieomal z założenia je obcinała. NCN narzeka na zbyt wąską kadrę i z tego powodu odszedł od negocjowania wysokości kosztorysu. Jeśli eksperci uznają, że jest on nierealistycznie wysoki, odrzucą wniosek. Muszą o tym pamiętać przede wszystkim osób, które mają doświadczenia z wnioskami zgłaszanymi do niedawna do Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Praktyką ekspertów ministerstwa było obcinanie kosztorysów. Wnioskodawcy wiedzieli o tym i z premedytacją zawyżali kosztorys, by po obniżce być w stanie zrealizować projekt. Obecnie NCN odszedł od tej praktyki i nie ingeruje w wysokość kosztorysu. Dostaniemy więc albo całą kwotę, o która wnioskujemy, albo nic.

Nie należy także przedstawiać zaniżonego kosztorysu, łudząc się, że niska kwota łatwiej uzyska finansowanie. Choć wydaje się to niemal niemożliwe, to eksperci oceniający wniosek, mogą uznać, że przedstawiony im kosztorys jest zbyt niski w odniesieniu do przedstawionego harmonogramu i planów naukowca. Zbyt mało środków nie zagwarantuje zaś wykonania projektu. Nie zaniżajmy więc, ani nie zawyżajmy kosztorysów. Przeliczmy nasze koszty realistycznie i zamieśćmy je we wniosku.

Nie przestrzeganie limitów kosztowych i czasowych

NCN w ogłaszanych konkursach ustala ich limity finansowe oraz czasowe. Wyjątkami są konkursy OPUS i SONATA, w których nie ma ustalonych ograniczeń środków finansowych, o które można się ubiegać. Wszystkie konkursy mają jednak limity czasowe. Przestrzeganie ustalonych limitów czasowych i finansowych jest obowiązkiem wnioskodawcy. Stworzenie wniosku, w którym nie będą zachowane odpowiednie – zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji konkursowej – ramy czasowe (projekt za krótki lub za długi) lub ramy finansowe (projekt „za drogi”, a w przypadku konkursów MAESTRO i SYMFONIA także projekt „za tani”) spowoduje odrzucenie wniosku. Na szczęście system http://osf.opi.org.pl uniemożliwia popełnianie tych błędów. Wniosek, który nie spełnia czasowych i finansowych zasad, nie zostanie zaakceptowany przez system.


Inne błędy formalne

Nasz wniosek musi zostać doręczony do NCN w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF oraz wersji papierowej (1 egz.) pocztą. Obie wersje muszą być tożsame, a co najważniejsze posiadać ten sam numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny oraz data o godzina zamknięcia wniosku musi być identyczna na wszystkich stronach wniosku. Pod papierowa wersja wniosku musi także podpisać się kierownik projektu (w konkursach PRELUDIUM i FUGA także opiekuna naukowy), kierownika jednostki oraz kwestora. Bez podpisów oraz wymaganych załączników  wniosek uważany jest za niekompletny i jest odrzucany. NCN pozwala uzupełniać jedynie niewielkie błędy formalne. Elektroniczna wersja wniosku wysyłana jest w systemie OSF przez kierownika projektu. 


Analiza składanych dotychczas wniosków, pozwala dostrzec dobre oraz złe praktyki, których dokonują wnioskodawcy. Dyrektor Narodowego Centrum Nauki Andrzej Jajszczyk w jednym ze swoich artykułów przytaczał najczęściej popełniane błędy w związku z aplikowaniem o środki na projekty badawcze. Zaliczył do nich następujące sytuacje [1]:

  • Zgłoszenie źle zredagowanego streszczenia.
  • Przedstawienie propozycji badań bardzo wstępnych.
  • Brak szczegółowego planu pracy.
  • Przygotowanie budżetu, który nie odpowiada zakresowi planowanych badań.
  • Niestaranna redakcja wniosku.
  • Marginalizowanie lub zbyt krytyczne odnoszenie się do cudzych prac.
  • Pominięcie odwoływania się do badań powiązanych z wnioskiem lub popełnienie plagiatu.
  • Przestarzałe cytowania.
  • Zgłaszanie wniosku, gdy mamy zbyt mały dorobek.
  • Zgłaszanie wniosku, w którym plan pracy nie odpowiada dostępnym zasobom.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom