czwartek, 25 kwietnia 2013


Podpowiadamy jak obliczyć koszty pośrednie we wniosku do NCN
Przygotowanie kosztorysu, to jeden z elementów, który nastręcza wiele problemów naukowcom przygotowującym wniosek o grant badawczy. Jednym z najczęstszych problemów w kosztorysach NCN jest obliczenie kosztów pośrednich. Postanowiliśmy pomóc w rozwiązaniu tego problemu.

!!! OD 16 WRZEŚNIA 2013 R. NARODOWE CENTRUM NAUKI ZMIENIŁO KATALOG KOSZTÓW POŚREDNICH I BEZPOŚREDNICH - KLIKNIJ I PRZECZYTAJ WIĘCEJ !!!

Kosztorys jest częścią wniosku, w której wnioskodawca przedstawia wszelkie koszty, które są niezbędne do zrealizowania z sukcesem, przedstawianego przez niego projektu. W tabeli poniżej przedstawiony jest szablon kosztorysu, który musi wypełnić każdy wnioskodawca. Kolumny oznaczające rok uzupełniane są automatycznie przez system po określeniu przewidywanego czasu trwania projektu. Liczba kolumn z latami może wahać się od 1 (projekt trwa minimalnie 12 miesięcy  od stycznia do grudnia danego roku) do 6 (projekt trwa maksymalnie 60 miesięcy  i obejmuje przynajmniej jeden miesiąc danego roku kalendarzowego [pierwszy rok kalendarzowy, w którym realizowany jest projekt], kolejne cztery lata każdorazowo od stycznia do grudnia oraz przynajmniej jeden miesiąc ostatniego roku kalendarzowego, w którym realizowany jest projekt). Czas trwania projektu uzależniony jest od planów naukowca oraz rodzaju konkursu. Przedziały czasowe projektów w poszczególnych konkursach określone są w ich dokumentacji konkursowej. W przykładowej tabeli poniżej przedstawiono kosztorys projektu, którego termin realizacji obejmuje maksymalnie trzy lata.


Tabela kosztorysu wniosku do NCN
Tabela kosztorysu wniosku do NCN
By ułatwić poruszanie się po kosztorysie w tabeli poniżej na potrzeby naszej porady wprowadzone zostały dodatkowe komórki. Zostały one odznaczone innym kolorem. Pola te nie występują w kosztorysie w systemie OSF, a ich umieszczenie ma usprawnić nawigację po kosztorysie w naszym przykładzie.

Tabela kosztorysu wniosku do NCN
Tabela kosztorysu wniosku do NCN z dodatkowymi polami
Kosztorys składa się z przedstawienia przewidywanych kosztów bezpośrednich (komórki B3, C3, D3) oraz kosztów pośrednich (komórki B7, C7, D7), które są niezbędne do realizacji projektu:
By ułatwić sporządzanie kosztorysu i uniknąć w nim błędów, w przygotowaliśmy jego edytowalny szablon w arkuszu kalkulacyjnym.


W znajdującej się w arkuszu kalkulacyjnym tabeli edytować można tylko komórki otoczone grubą ramką. W tabeli powyżej odpowiadają im nieprzekreślone komórki. Pozostałe komórki zostały zablokowane. Wpisywanie w edytowalne komórki kwot, które są niezbędne do realizacji projektu, spowoduje, że automatycznie prawidłowo obliczone zostaną:
  • koszty bezpośrednie realizacji projektu;
  • koszty pośrednie zgodnie z ich maksymalną wysokością 30%
  • koszty realizacji projektu;
  • łączna suma każdego wiersza kosztów.
Kosztorys jest jednym z elementów wniosku, który jest brany pod uwagę przez recenzentów. Powinien być więc przygotowany po precyzyjnych i realistycznych kalkulacjach. NCN może odrzucić wniosek zarówno ze względu na przeszacowanie, jak i niedoszacowanie kosztorysu. NCN odszedł w ostatnich latach od zmniejszania lub negocjowania wysokości kosztorysu. Nie jest również możliwe zwiększanie wysokości kosztorysu w czasie realizacji projektu. Z tego powodu powinien być on przygotowany jako wersja ostateczna i możliwa do zrealizowania.

Każda z pozycji umieszczonych w kosztorysie musi mieć swoje uzasadnienie przy realizacji projektu. W dodatkowych tabelach NCN prosi wnioskodawców o przedstawienie precyzyjnych kalkulacji przewidywanych kosztów na wynagrodzenia dla poszczególnych osób biorących udział w realizacji projektu (kierownik oraz wykonawcy). Dokładnie trzeba także opisać oraz uzasadnić zasadność zakupu wnioskowanej aparatury oraz innych kosztów bezpośrednich. Wnioskodawca powinien zwracać uwagę by podane przez niego łączne kwoty wnioskowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (komórka E4), koszty aparatury  (komórka E5) oraz inne koszty bezpośrednie (komórka E6) był zgodne z kwotami, które podaje przy szczegółowych kalkulacjach tych kosztów.

Mamy nadzieję, że przygotowany plik ułatwi przygotowywanie kosztorysów do wniosków do Narodowego Centrum Nauki.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom