piątek, 10 maja 2013


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w ramach trzeciej edycji programu Mobilność Plus. Adresatami konkursu są młodzi naukowcy zatrudnieni w polskich jednostkach naukowych oraz doktoranci. W ramach grantu finansowany jest wyjazd w celach naukowych do zagranicznych jednostek naukowych. Termin naboru wniosku upływa 31 lipca 2013 r.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcami mogą być młodzi uczeni prowadzący badania we wszystkich dziedzinach nauki. Wnioskodawca musi być.
 • zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będący:
 1. pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544), albo
 2. pracownikiem naukowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455), albo
 3. pracownikiem naukowym lub badawczo-technicznym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092); albo 
 • będący uczestnikiem studiów doktoranckich.


W ramach wniosków, które uzyskają dofinansowanie przyznawane jest wynagrodzenie w formie ryczałtu:
 • w wysokości 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika programu w miejscowości, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek;
 • w wysokości 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
 • w wysokości 1 000 zł na osobę na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika programu w miejscowości, o której mowa w lit. a;
 • w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, na każde pełne 6 miesięcy pobytu z przeznaczeniem na podróże w obie strony uczestnika programu, jego małżonka i niepełnoletnich dzieci między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, o której mowa w lit a. Kwota niewykorzystana na podróże po ich odbyciu może zostać wykorzystana na cel, o którym mowa w lit. a-c.
Wnioski należy składać do 31 lipca 2013 r. na przedstawionym poniżej formularzu. Do wniosku należy dołączyć:
 • dokument potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka na udział w planowanych badaniach naukowych lub pracach rozwojowych kandydata na uczestnika programu (jeżeli dokument jest w innym języku niż język polski lub angielski, wymagane jest tłumaczenie),
 • informację na temat dorobku naukowego przedstawiciela zagranicznego ośrodka pełniącego funkcję opiekuna wobec uczestnika programu z okresu ostatnich pięciu lat,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony/mianowania lub zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich,
 • w przypadku uczestników studiów doktoranckich - opinię o kandydacie na uczestnika programu wydaną przez opiekuna naukowego lub promotora;
 • w przypadku udziału kandydata na uczestnika w poprzedniej edycji programu – szczegółowy raport z efektów z udziału w poprzedniej edycji programu.
Wzór wniosku Mobilność Plus - III edycja
Strona internetowa programu Mobilność Plus - III edycjaPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...