piątek, 10 maja 2013


Logo rankingu PerspektywyOgłoszony został kolejny ranking najlepszych uczelni wyższych w Polsce, przygotowany przez Perspektywy i Rzeczpospolitą. Postanowiliśmy przyjrzeć się, na których uczelniach w Polsce prowadzone są najlepsze badania naukowe. W tym celu zapoznaliśmy się ze wskaźnikami w poszczególnych skalach rankingu.

Interesujące dla nas są tu następujące czynniki efektywność naukowa, innowacyjność, potencjał naukowy, publikacje naukowe.

Efektywność naukowa stanowiła 30% całkowitej oceny. W jej skład wchodziły następujące czynniki.

 • Rozwój kadry własnej – kryterium zdefiniowane jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2011 i 2012 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych na etacie. (8%)
 • Nadane stopnie naukowe – liczba tytułów i stopni naukowych nadanych przez uczelnię w latach 2011 i 2012 (doktorzy z wagą 1,0; doktorzy habilitowani z wagą 1,5; profesorowie z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych na etacie. (7%)
 • Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych spoza uczelni (w tym z budżetu państwa) w odniesieniu do ogółu pracowników naukowych (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0). (4%)
 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 08.01.2013) w latach 2008-2012 w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (2%)
 • Cytowania – liczba cytowań publikacji z lat 2008-2012 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 08.01.2013). (3%)
 • H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha za lata 2008-2012 (stan bazy na dzień 08.01.2013). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. (3%)
 • Udział uczelni w 7. Programie Ramowym UE – liczba projektów realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, w tym projekty koordynowane z wagą 2. (2%)
 • Studia doktoranckie – kryterium mierzone liczbą studentów studiów doktoranckich w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów. (1%)
Bezkonkurencyjny okazał się tu Uniwersytet Jagielloński przed Uniwersytetem Warszawskim. Poniżej pełny ranking w zakresie efektywności naukowej (kliknij, żeby powiększyć).

Ranking uczelni wg efektywności naukowej
Ranking uczelni wg efektywności naukowej - perspektywy.pl

Innowacyjność stanowiła 5% całkowitej oceny. W jej skład wchodziły następujące czynniki.

 • Patenty, prawa ochronne i licencje – liczba zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP oraz za granicą wynalazków i wzorów użytkowych (z wagą 0,5) oraz udzielonych patentów i praw ochronnych w Polsce i za granicą (z wagą 1,0) w latach 2011 – 2012 (wg pierwszego i kolejnego zgłaszającego) oraz sprzedanych licencji, w odniesieniu do prof. dr hab. i dr zatrudnionych na etacie. (2%)
 • Pozyskane środki z UE – kryterium mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW. (2%)
 • Zaplecze innowacyjne uczelni – kryterium bierze pod uwagę posiadanie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (lub podobnego), oraz odpowiednich uregulowań prawnych w obrębie ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań. (1%)
W tej kategorii uniwersytety musiały uznać wyższość politechnik. Najlepsza okazała się Politechnika Wrocławska przed Politechniką Lubelską. Poniżej pełny ranking w zakresie innowacyjności (kliknij, żeby powiększyć.)

Ranking uczelni wg innowacyjności
Ranking uczelni wg innowacyjności - perspektywy.pl


Potencjał naukowy stanowił 15% całkowitej oceny. Składały się na niego następujące czynniki.

 • Ocena parametryczna – suma ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni przez MNiSW w stosunku do liczby jednostek ocenionych w danej uczelni. (6%)
 • Uprawnienia habilitacyjne – suma uprawnień habilitacyjnych w stosunku do sumy uprawnień doktorskich. (2%)
 • Uprawnienia doktorskie – suma uprawnień doktorskich w stosunku do sumy uprawnień magisterskich. (2%)
 • Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – kryterium zdefiniowane jako liczba wysokokwalifikowanej kadry nauczającej na uczelni (za stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Dane do obliczeń obejmowały stan za dwa ostatnie lata. (3%).
 • Akredytacje – liczba posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą oraz akredytacji środowiskowych i międzynarodowych. (2%)
Najlepszym potencjałem naukowym może pochwalić się Uniwersytet Warszawski. Za jego plecami Szkoła Główna Handlowa z Warszawy. Poniżej pełen ranking w zakresie potencjału naukowego (kliknij, żeby powiększyć).

Ranking uczelni wg potencjału naukowego
Ranking uczelni wg potencjału naukowego - perspektywy.pl
Publikacje stanowiły 8% całkowitej oceny. Składały się na nie następujące czynniki.
 • Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 08.01.2013) w latach 2008-2012 w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. (2%).
 • Cytowania – liczba cytowań publikacji z lat 2008-2012 w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 08.01.2013). (3%)
 • H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha za lata 2008-2012 (stan bazy na dzień 08.01.2013). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h. (3%)
Pierwsze miejsce przypadło w tej klasyfikacji Uniwersytetowi Warszawskiemu. Za jego plecami Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Poniżej pełny ranking w zakresie publikacji (kliknij, żeby powiększyć).

Ranking uczelni wg publikacji
Ranking uczelni wg publikacji - perspektywy.plPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...