wtorek, 18 czerwca 2013


Nie warto odwoływać się od decyzji NCN
Współczynnik sukcesu we wnioskach składanych do Narodowego Centrum Nauki wynosi ok. 20-25%. Oznacza to, że w każdym konkursie jest zdecydowanie więcej osób, które nie uzyskały środków finansowych na swój projekt. Czy w związku z tym warto się odwoływać od opinii recenzentów?

Wpis archiwalny - obecnie w NCN można odwoływać się tylko od błędów formalnych i naruszeń procedury konkursowej.

Odpowiedź jest niestety bardzo prosta. Nie, nie warto się odwoływać od negatywnej decyzji NCN. Taka odpowiedź ma kilka przyczyn. Przede wszystkim powodem do odwołania się od decyzji NCN, nie może być rozbieżność ocen poszczególnych recenzentów. Decyzja o odrzuceniu wniosku, która trafia do wnioskodawcy, jest bowiem uzgodnioną oceną przez członków danego panelu. Uwagi recenzentów są ich podstawą, ale ostatecznie obaj recenzenci godzą się na ocenę, którą otrzymuje wnioskodawca.

W rzeczywistości jedyną sytuacją, w której NCN może uznać odwołanie, wydaje się więc być pomyłka w ocenie na etapie oceny formalnej. Inna sprawa, że trudno sobie wyobrazić błąd, który może zostać popełniony przez NCN na tym etapie oceny.

Warto więc powtórzyć - choć zgodnie z art. 33.2. Ustawy o Narodowym Centrum Nauki istnieje możliwość odwoływania się od decyzji NCN, to przy zarzutach merytorycznych lepiej się nie odwoływać. Wynika to również z faktu, że lepszym rozwiązaniem od odwołania jest ponowne aplikowanie z tym samym wnioskiem. Osoba, która składa odwołanie do NCN, ma automatycznie blokowaną możliwość składania wniosku, do czasu rozstrzygnięcia sprawy. To wzmaga zaś czasu. Wróćmy do wspomnianego artykułu ustawy o NCN. Zgodnie z nim:
2. Od decyzji Dyrektora wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej Rady w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach konkursu.
3. Komisja Odwoławcza Rady podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych nie później niż w terminie 3 miesięcy  od dnia złożenia odwołania.
4. Na decyzję Komisji Odwoławczej Rady przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Procedura odwołania trwa więc kilka miesięcy. W tym czasie automatycznie przepada nam możliwość ponownego aplikowania o grant. Lepszym rozwiązaniem jest więc przeczytanie recenzji do poprzedniego wniosku (więcej o recenzjach i korzyści z ich czytania). Muszą one zawierać wskazanie słabych punktów. A to bezcenne wskazówki, jak napisać lepszy wniosek. Dodatkowo od konkursów otwartych 15 marca 2013 r. we wnioskach mamy 2500 znaków, żeby odnieść się do uwag recenzentów. 

Odmowną odpowiedź NCN można więc potraktować jako jeden z kroków do ostatecznego uzyskania grantu. Choć po przeczytaniu negatywnej - a bywa, że i niekompetentnej - opinii recenzenta, często można nieźle się zagotować, to lepiej poczekać aż pierwsze emocje opadną i zamiast odwołania, napisać jeszcze lepszy wniosek.

Jeśli jednak nadal chcecie się odwoływać, szczegóły procedury odwoławczej możecie znaleźć na stronie NCN. Warto jednak wziąć pod uwagę informację z posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki z czerwca 2013 r. NCN przekazało wówczas:
W dalszej części obrad przedstawiono sprawozdanie z prac Komisji Odwoławczej Rady NCN. Poinformowano, że dotychczas rozpatrzono 618 odwołań od negatywnej decyzji Dyrektora Centrum w sprawie zakwalifikowania projektu badawczego/stażu do finansowania. Łącznie wydano 7 decyzji przyznających finansowanie, 388 odmawiających finansowania, 50 postanowień o uchybieniu terminu, 84 postanowienia o niedopuszczalności do wniesienia odwołania, 22 decyzje o umorzeniu postępowania wywołanego wniesieniem odwołania. W trakcie trwania procedury odwoławczej 43 odwołania zostały przez wnioskodawców wycofane. Aktualnie jest rozpatrywanych 89 odwołań.  Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom