sobota, 15 czerwca 2013


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5 oraz SONATA BIS 3. Wnioski można składać do 16 września 2013 r. W regulaminach konkursów wprowadzono pewne zmiany w porównaniu z poprzednimi edycjami tych konkursów.

Poniżej przedstawiamy krótki opis otwartych konkursów.

MAESTRO 5 – konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Przez doświadczonego naukowca należy rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe:
  • opublikowała co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych polskich lub zagranicznych, kierowała realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
  • spełnia co najmniej trzy z poniższych kryteriów:
  1. była w komitecie naukowym przynajmniej jednej uznanej konferencji międzynarodowej,
  2. opublikowała co najmniej jedną monografię,
  3. wygłosiła prezentacje na uznanych konferencjach międzynarodowych,
  4. zdobyła międzynarodową nagrodę albo wyróżnienie,
  5. jest lub była członkiem uznanych stowarzyszeń, międzynarodowych organizacji naukowych lub akademii,
  6. ma inne istotne osiągnięcia w nauce,
a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki - osobę, która jest autorem dzieł artystycznych o międzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury polskiej oraz brała aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Zgłaszane projekty muszą trwać od 36 do 60 miesięcy. Należy także przewidzieć stworzenie nowego lub nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej jednej osoby ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”) na łączny okres co najmniej 36 miesięcy. Do konkursu kwalifikowane są te projekty, których wysokość finansowania na cały okres realizacji mieści się w przedziale:
  • 500 tys. zł - 3 mln zł dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS),
  • 1 - 3 mln zł dla Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) oraz Nauk o Życiu (NZ)
Budżet konkursu wynosi 70 mln zł.


HARMONIA 5 – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

Zgłaszany projekt musi trwać od 12 do 36 miesięcy. Do współpracy należy pozyskać zagranicznego partnera. Wysokość finansowania nie może przekroczyć 2 mln zł na cały czas trwania projektu.Ze środków projektu nie mogą być finansowane wynagrodzenia dla partnera i wykonawcy zagranicznego jak również zadania badawcze realizowane przez zagraniczną instytucję naukową, w której prowadzi działalność naukową partner lub partnerzy zagraniczni wymienieni we wniosku.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.


SONATA BIS 3 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy.

Zgłaszane projekty muszą trwać od 36 do 60 miesięcy. Wysokość finansowania na cały czas trwania projektu nie może przekraczać 1,5 mln zł. Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt, nie może być pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Szczegóły konkursu SONATA BIS 3 na stronie NCN.

Przed składaniem wniosków do NCN, polecamy zapoznać się z naszym poradnikiem "Jak złożyć dobry wniosek do NCN?".
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...