piątek, 2 sierpnia 2013


Inkubator Innowacyjności - konkurs MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w ramach konkursu Inkubator Innowacyjności. Jego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.Wnioski można składać do 10 października 2013 r.

Poniżej pełna treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie konkursu w ramach przedsięwzięcia pod nazwą
„Inkubator Innowacyjności”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2013 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Inkubator Innowacyjności” (M. P. poz. 599) ogłasza się konkurs na finansowanie zadań w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ramach ww. przedsięwzięcia.
I. Przedmiot konkursu
 1. Celem przedsięwzięcia pod nazwą „Inkubator Innowacyjności”, zwanego dalej „przedsięwzięciem”, jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja przedsięwzięcia powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.
 2. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów działających na rzecz nauki, zwanych dalej „podmiotami”, prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych.
 3. W ramach przedsięwzięcia podmioty będą zobowiązane do realizacji następujących zadań:
1) inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;
2) przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;
3) zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:
a) monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
b) analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
c) prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
d) analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;
4) prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 40 tys. zł.
II.  Warunki udziału w konkursie
 1. O przyznanie środków finansowych w ramach przedsięwzięcia może ubiegać się podmiot prowadzący aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia złożenia wniosku o finansowanie w ramach przedsięwzięcia spełnił łącznie następujące warunki:
1) zgłosił co najmniej 15 wynalazków i wzorów użytkowych, krajowych lub zagranicznych;
2) skomercjalizował co najmniej 4 technologie (tzn. sprzedał je lub udzielił na nie licencji);
 1. Jeden podmiot może złożyć nie więcej niż jeden wniosek. W ramach przedsięwzięcia finansowanie może otrzymać nie więcej niż 12 podmiotów.
 2. Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięcia wynosi 18 mln zł. Kwota finansowania zadań, o których mowa w części I w ust. 3, realizowanych przez jeden podmiot nie może przekroczyć 1,5 mln zł.
 3. W ramach przedsięwzięcia nie mogą być finansowane zadania, które są finansowane ze środków finansowych na naukę lub ze środków europejskich.
 4. Realizacja zadań w ramach przedsięwzięcia nie może trwać dłużej niż do dnia 30 września 2015 r.
 5. Minister przyznaje środki finansowe na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia w drodze decyzji.
 6. Środki finansowe na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia są przekazywane podmiotowi na podstawie umowy określającej warunki finansowania i rozliczenia wykonania zadań.
 7. Wniosek o przyznanie środków finansowanych w ramach przedsięwzięcia powinien zawierać następujące informacje:
1) nazwę i adres podmiotu, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony WWW;
2) NIP i REGON podmiotu;
3) imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu oraz podpisania wniosku;
4) imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu ze strony podmiotu.
 1. Do wniosku należy dołączyć:
1) informację na temat dotychczasowej działalności oraz osiągnięć podmiotu w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, z uwzględnieniem spełniania warunków, o których mowa w części II w ust. 1, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia;
2) informację o planowanych działaniach podmiotu w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, wraz z harmonogramem realizacji zadań, w przypadku otrzymania finansowania w ramach przedsięwzięcia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia;
3) pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu i podpisania wniosku w ramach przedsięwzięcia;
4) kosztorys, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 1. Wniosek, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2013 r., w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), doręczonego za pomocą:
1) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek powinno być dokonane przy użyciu tzw. profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; dane powinny być wprowadzone zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej Ministerstwa, pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/e-urzad/wybor-procedury-elektronicznej-instrukcje.html
2) e-nośnika (nośnika elektronicznego) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego wniosek powinno być dokonane wyłącznie przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nośnik należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Inkubator Innowacyjności”).
 1. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w ust. 10, nie będą rozpatrywane.
 2. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, do wnioskodawcy wysyła się informację o uchybieniach formalnych oraz możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. W przypadku nieuzupełnienia uchybień formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
III.  Tryb przeprowadzenia konkursu
 1. Wnioski spełniające wymagania formalne są kierowane do oceny merytorycznej.
 2. Wnioski są oceniane według kryteriów określonych w ust. 4 przez powołany przez Ministra zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w art. 52  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), zwany dalej „Zespołem”.
 3. Wnioski przekazuje się w wersji elektronicznej członkom Zespołu wskazanym przez przewodniczącego Zespołu.
 4. Przy ocenie wniosków Zespół bierze pod uwagę następujące kryteria:
1) doświadczenie i osiągnięcia podmiotu w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
2) planowane działania podmiotu w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, wraz z harmonogramem realizacji zadań w przypadku otrzymania finansowania w ramach przedsięwzięcia;
3)  zasadność planowanych kosztów w stosunku do zakresu zadań.
 1. W terminie nie dłuższym niż 28 dni od dnia przekazania Zespołowi wniosków, przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenie, na którym Zespół uzgadnia ocenę końcową poszczególnych wniosków. Na podstawie dokonanej oceny Zespół ustala listę rankingową, którą – wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania do finansowania i określeniem proponowanej kwoty dofinansowania – przedstawia Ministrowi.
 2. W oparciu o listę rankingową, o której mowa w ust. 5, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia.
IV.  Zasady finansowania i rozliczania środków finansowych przyznawanych w ramach przedsięwzięcia
 1. Środki finansowe na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia będą przyznawane ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3).
  1. Dofinansowanie jest przyznawane zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, na wydatki kwalifikowalne dla działania 1.1, do których należą:
a) wydatki na zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia stanowiska pracy dla osób nowo zatrudnionych przy realizacji projektu,
b) wydatki na zakup materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie,
c) wydatki na zakup usług badawczych, analiz, raportów oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu,
d) wydatki związane z realizacją projektu poniesione na: nabycie dostępu do baz danych i innych odpłatnych źródeł informacji, nabycie profesjonalnych opracowań dotyczących trendów i charakterystyki rynku oraz innych publikacji,
e) wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu,
f) wydatki na delegacje oraz opłaty za udział w konferencjach,
g) wydatki na promocję projektu do 1,5 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu,
h) wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, określone w umowie o dofinansowanie,
i) wynagrodzenia osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem (personel badawczo-naukowy, techniczny i pomocniczy),
j)  koszty opracowania analiz i raportów, oraz koszty ich publikacji.
 1. Wysokość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 100%. Za wydatki kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia.
 2. Przyznane środki finansowe są przekazywane podmiotowi na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia zadań w ramach przedsięwzięcia.
 3. Podmiot jest zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach przedsięwzięcia, złożyć w urzędzie obsługującym Ministra 3 podpisane egzemplarze umowy, o której mowa w ust. 4. Niedotrzymanie tego terminu uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.
 4. Podmiot, któremu przekazano środki na realizację projektu jest zobowiązany do składania kwartalnych sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia i kwartalnych sprawozdań finansowych, na podstawie których dokonuje się rozliczenia środków finansowych przyznanych w ramach przedsięwzięcia.
 5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 6, podmiot składa w terminie nie dłuższym niż do 20. dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału.
 6. Podmiot jest zobowiązany do złożenia raportu końcowego z realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia, składającego się z części merytorycznej i finansowej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadań, określonego w umowie.
 7. Ocena formalna i merytoryczna sprawozdań, o których mowa w ust. 6, oraz raportu końcowego, o którym mowa w ust. 8, jest dokonywana przez właściwe komórki urzędu obsługującego Ministra.
 8. Na podstawie oceny raportu końcowego, o którym mowa w ust. 8, Minister dokonuje ostatecznego rozliczenia udziału w przedsięwzięciu.
 9. Minister może dokonywać kontroli przebiegu realizacji zadań oraz prawidłowości wydatkowania środków finansowych na zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia.
 10. Minister zastrzega sobie prawo dokonywania ewaluacji przebiegu realizacji umowy oraz jej rezultatów w trakcie jej trwania oraz w ciągu 5 lat od jej zakończenia.
V. Złożenie wniosku oznacza przyjęcie określonych powyżej zasad udziału w konkursie oraz trybu przeprowadzenia konkursu.

VI. Bliższe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Strategii pod adresem e-mail: inkubator@nauka.gov.pl.
Strona internetowa konkursu Inkubator InnowacyjnościPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...