czwartek, 15 sierpnia 2013


Logo Narodowego Centrum Nauki
W wielu konkursach na granty badawcze wnioskodawca musi być osobą zatrudnioną w jednostce naukowej. Dopuszczalne jest także składanie wniosków przez studentów i doktorantów. Narodowe Centrum Nauki dopuszcza jeszcze inne rozwiązanie - wniosek do NCN może bowiem składać osoba fizyczna.

Przynajmniej w teorii osoba taka nie musi mieć związku z żadną jednostką naukową. Musi natomiast pozyskać taką jednostkę. To właśnie w niej będzie realizował swój projekt po ewentualnym otrzymaniu finansowania z NCN. W tym miejscu może pojawić się pytanie, co znaczy mało precyzyjne sformułowanie "pozyskać jednostkę naukową". Ujmując sprawę najprościej, oznacza to, że osoby upoważnione w danej jednostce naukowej wyrażają chęć przyjęcia do siebie osoby fizycznej, po uzyskaniu przez nią środków z NCN na realizację grantu.

Zgoda ta wyraża się poprzez podpisy pod wnioskiem osoby fizycznej do NCN. W każdym bowiem wniosku, który jest składany do NCN trzeba wskazać jednostkę naukowa, w której będzie on realizowany. Trzeba ją więc pozyskać już na etapie aplikowania ze swoim projektem. 

Choć NCN wymaga niewielu podpisów osób upoważnionych z jednostki naukowej pod wnioskiem, to jednostki te mogą mieć wewnętrzne przepisy dotyczące takich zgód. Warto więc skontaktować się z wybraną przez nas jednostką naukową i wszelkie zgody uzyskać przed złożeniem wniosku.

Opis procedury przyznania środków finansowych osobom fizycznym można znaleźć na stronie internetowej NCN. Procedura w takiej sytuacji wygląda w następujący sposób:

Kierownik projektu, który wnioskował o finansowanie projektu jako osoba fizyczna, po zakwalifikowaniu projektu do finansowania uzyskuje promesę finansowania. Po otrzymaniu decyzji przyznającej promesę finansowania projektu badawczego, kierownik projektu jest zobowiązany przedstawić w Narodowym Centrum Nauki w terminie wskazanym w przedmiotowej decyzji, potwierdzenie już istniejącego stosunku zatrudnienia w podmiocie, uprawnionym na podstawie art. 10 pkt. 1-8 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 615, z późn. zm.) do otrzymania ze strony NCN środków pieniężnych na finansowanie projektów badawczych, lub pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się przez ww. podmiot do zatrudnienia kierownika projektu. Przez stosunek zatrudnienia NCN rozumie umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne: zlecenia i umowę o dzieło.

Po otrzymaniu jednego z ww. dokumentów wydana zostanie przez Dyrektora NCN decyzja o przyznaniu środków na finansowanie projektu. Następnie w terminie wskazanym w decyzji jednostka zobowiązana będzie dostarczyć do NCN podpisaną umowę wygenerowaną w systemie OSF. W przypadku podmiotów, które przedstawiły wcześniej jedynie oświadczenie o zobowiązaniu się przez podmiot do zatrudnienia kierownika projektu, wraz z umową dostarczyć należy również potwierdzenie już istniejącego stosunku zatrudnienia, z podaniem informacji, w jakiej formie prawnej i od jakiego terminu zatrudnienie obowiązuje.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o Narodowym Centrum Nauki (Dz.U. z 2010 r. nr 96, poz. 617 z późn. zm.) warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie osoby, która uzyskała promesę finansowania przez podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt. 1-8 i 10 ustawy o zasadach finansowania nauki. W związku z powyższym przepisem, termin początkowy zatrudnienia musi wyprzedzać termin zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Po podpisaniu przez Dyrektora NCN 2 egzemplarze umowy zostaną odesłane do podmiotu realizującego projekt.
Osoba fizyczna z przyznanymi środkami od NCN dla jednostki naukowej wcale nie jest kłopotem. Wynika to z faktu, że za kierownikiem projektu "idą" koszty pośrednie. Te mogą zaś wynosić do 30% (w konkursie SYMFONIA 20%) całego budżetu projektu. Kierownik projektu nie musi być też zatrudniany na etacie. W przywołanej powyżej procedurze przyznawania środków osobie fizycznej, jak dopuszczalne formy zatrudnienia wymieniono także umowy cywilnoprawne: zlecenia i umowy o dzieło.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...