poniedziałek, 16 września 2013


Narodowe Centrum Nauki wprowadziło zmiany w kosztach pośrednich i bezpośrednich
Od otwartych 16 września 2013 r. edycji konkursów Opus 6, Preludium 6 oraz Sonata 6, Narodowe Centrum Nauki wprowadziło zmiany w regulaminach w odniesieniu do kosztów pośrednich i bezpośrednich. Poniżej przedstawiamy szczegóły zmian, wprowadzonych przez NCN.

Pierwsze zapowiedzi zmian pojawiły się pod koniec maja 2013 r. Do propozycji przedstawionych przez NCN, odnieść mogli się przedstawiciele środowiska naukowego. Efekty konsultacji widoczne są od jesiennych konkursów.Przede wszystkim załącznik ten wprowadził rozróżnienie kosztów kwalifikowalnych i kosztów niekwalifikowalnych w grantach realizowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. I tak:

KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE - wydatki, które nie mogą być objęte finansowaniem ze środków NCN, w tym w szczególności
 1. zakup lub wytworzenie aparatury badawczej o jednostkowej wartości przekraczającej odpowiednio 500 000 zł w projektach z zakresu Nauk Ścisłych i Technicznych (panele ST) i Nauk o Życiu (panele NZ) oraz 150 000 zł w projektach z zakresu Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (panele HS),
 2. indywidualne składki członkowskie w organizacjach, stowarzyszeniach itp.,
 3. koszty subskrypcji, prenumerat,
 4. koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego,
 5. koszty audytu zewnętrznego projektów,
 6. koszty organizacji konferencji.

KOSZTY KWALIFIKOWALNE - to wydatki, które mogą zostać objęte finansowaniem ze środków NCN. Kosztem kwalifikowalnym może być wyłącznie koszt, który będzie:
 1. poniesiony w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu do dnia jego zakończenia,
 2. niezbędny dla realizacji projektu,
 3. poniesiony w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 4. możliwy do zweryfikowania, rzetelnie udokumentowany i właściwie zewidencjonowany w księgach rachunkowych,
 5. zgodny z obowiązującymi przepisami.
Tu nowości jest niewiele. Uwagę zwraca fakt, że ze środków NCN nie można już pokrywać organizacji konferencji, kosztów subskrypcji, prenumerat, procedur związanych z nadaniem stopnia i tytułu naukowego. Reszta zakazów obowiązywała we wcześniejszych edycjach konkursów.

Więcej zmian dotyczy kosztów pośrednich i bezpośrednich, które wchodzą w skład kosztów kwalifikowalnych. Najpierw wyjaśnienie czym są koszty pośrednie. Zgodnie z definicją przyjętą przez NCN:

KOSZTY POŚREDNIE - koszty ogólne funkcjonowania jednostki, pośrednio związane z realizacją projektu badawczego, w tym w szczególności:
 1. koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego (m.in. obsługa kadrowa, prawna i księgowa projektu, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu),
 2. koszty bieżących remontów pomieszczeń, 
 3. koszty dostosowania pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prowadzenia zadań badawczych,
 4. opłaty za korzystanie z powierzchni, podatki od nieruchomości itp.,
 5. opłaty za media (energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków itp.), usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe) oraz pocztowe i kurierskie,
 6. koszty serwisowania, konserwacji, bieżących remontów i naprawy aparatury i urządzeń, 
 7. koszty utrzymania czystości pomieszczeń, 
 8. koszty dozoru,
 9. koszty ubezpieczeń majątkowych,
 10. opłaty manipulacyjne, administracyjne i bankowe.

I tu bardzo ważna nowość w regulaminie NCN. Jednostka powinna uzgodnić z kierownikiem projektu zagospodarowanie co najmniej 30%  wartości kosztów pośrednich. Kierownicy zyskali więc wpływ na sposób wydatkowania 30% kosztów pośrednich z ich projektów.

KOSZTY BEZPOŚREDNIE - koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu badawczego. Składają się one z następujących elementów:
 • Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stypendia naukowe - obejmują koszty przeznaczone na wynagrodzenia oraz stypendia. Wynagrodzenia nie mogą dotyczyć pracowników zajmujących się administracyjną i finansowo-księgową obsługą projektu. Wynagrodzenie mogą otrzymać tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (etat lub jego cześć), umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Wynagrodzenie mogą pobierać członkowie zespołu badawczego oraz personel pomocniczy, który może być występować w charakterze "wykonawcy zbiorowego" (ankieterzy, pielęgniarki).
 • Aparatura naukowo-badawcza - obejmuje w formie wykazu, koszty planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Zakup aparatury nie może być głównym celem realizacji projektu.
 • Inne koszty bezpośrednie - do tej kategorii zaliczają się koszty nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi i stypendiów naukowych ani aparatury naukowo-badawczej. Mogą pojawić się tu następujące wydatki:
- koszty środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu. Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.: surowce, półprodukty, odczynniki, materiały biurowe / piśmiennicze.
- usługi obce - koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucje i osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą). Co ważne osoby pobierające wynagrodzenia oraz stypendia naukowe w ramach projektu, nie mogą świadczyć usług obcych (bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem instytucji ich zatrudniających). Do usług obcych zaliczają się koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.), koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu (usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.). Zabronione jest zaliczanie do usług obcych kosztów obsługi administracyjnej i finansowej projektu.
- wyjazdy służbowe - koszty wyjazdów członków zespołu badawczego (o ile zezwala na to regulamin konkursu). Z kosztów tych pokryć można koszty udziału w seminariach / konferencjach związanych z tematyką projektu oraz koszty wyjazdów niezbędnych dla realizacji projektu (w tym np. kwerendy, badania terenowe).
- wizyty i konsultacje - obejmują koszty przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów oraz koszty spotkań.
- inne - obejmują inne koszty, które nie mieszczą się we wcześniejszych kategoriach. Do kategorii inne można zaliczyć koszty upowszechniania wyników prowadzonych badań. Do tej kategorii zaliczyć można także zakup danych, specjalistyczne publikacje / pomoce naukowe i fachowe, koszty publikacji wyników badań, koszty uzyskania patentów.
Zmianie nie uległ natomiast sam sposób obliczania kosztów pośrednich i bezpośrednich. Praktyczny poradnik do prawidłowego obliczania tych kosztów, możecie znaleźć w tym miejscu.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom