środa, 4 września 2013


Logo Narodowego Centrum NaukiWyjaśnialiśmy już, że osoba realizująca grant z Narodowego Centrum Nauki może zmienić jednostkę naukową, w której wykonuje swój projekt. Nie jest to jednak jedyna dopuszczalna zmiana. Zgodnie z umową, którą NCN podpisuje z kierownikiem projektu, zmiany można wprowadzać również w kosztorysie. Wiele z nich nie wymaga nawet zgody NCN.

Po uzyskaniu granty z Narodowego Centrum Nauki zawierana jest trójstronna umowa na jego realizację. Umowa zawierana jest pomiędzy NCN, jednostką naukową, w której realizowany będzie projekt oraz kierownikiem projektu. Zapisy umowy ustalają zasady w oparciu o które realizowany będzie projekt. W omawianej sytuacji kluczowe znaczenie ma § 4. Zmiana warunków realizacji projektu. Dowiadujemy się z niego, że niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian warunków realizacji projektu bez zgody NCN. Po uzyskaniu takiej zgody, można wprowadzić liczne zmiany. Ważne jest, że często zmiany nie wymagają zgody Narodowego Centrum Nauki.

Najciekawszy dla nas zapis znajduje się jednak w § 4. 6. Poniżej przytaczamy go w całości:
6. Za zmianę warunków realizacji projektu nie uważa się dokonanych za zgodą kierownika Jednostki:
a. zwiększenia lub zmniejszenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach kosztorysu, jeżeli zarówno pozycja, z której następuje przesunięcie, jak i pozycja, do której następuje przesunięcie, ulega zmianie o nie więcej niż 15%, i o ile zmianie nie ulega wysokość środków finansowych przyznanych na cały okres realizacji projektu oraz w kolejnych latach jego realizacji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 10,
b. zwiększenia lub zmniejszenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach harmonogramu, o ile zmianie nie ulega wysokość środków finansowych przyznanych na cały okres realizacji projektu,
c. zmiany planowanego czasu trwania zadania badawczego wskazanego w harmonogramie, o ile nie ulega zmianie okres realizacji projektu,
d. zmiany dotyczącej planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej zawartej w Wykazie planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, o którym mowa w § 3 ust. 1, jeżeli polega ona na:
i. zakupie dodatkowej, nieplanowanej we wniosku o finansowanie projektu aparatury naukowobadawczej, o ile jej koszt nie przekracza 15% pierwotnej kwoty wskazanej w kosztorysie w pozycji koszty aparatury (Razem), lub
ii. rezygnacji z części aparatury naukowo-badawczej przewidzianej we wniosku o finansowanie projektu, o ile koszt aparatury, z której następuje rezygnacja, nie przekracza 15% pierwotnej kwoty wskazanej w kosztorysie w pozycji koszty aparatury (Razem), lub
iii. zakupie aparatury naukowo-badawczej wskazanej we wniosku o finansowanie projektu za kwotę inną niż wskazana we wniosku, jeżeli różnica w cenie wynika z przyczyn niezależnych od Jednostki i nie powoduje wzrostu wydatków na aparaturę o więcej niż 15% pierwotnej kwoty wskazanej w kosztorysie w pozycji koszty aparatury (Razem),
e. nieznacznej zmiany warunków realizacji projektu, określonych w opisach, o których mowa w § 3 ust. 1, tj. niepowodującej zmiany zakresu merytorycznego projektu.

Najważniejsze jest, że wszystkie omawiane teraz zmiany, nie wymagają tworzenia aneksu i uzyskiwania zgodny ze strony NCN. Wystarczy, że taką zgodę wyraża kierownik projektu oraz kierownik jednostki naukowej, w której jest realizowany projekt. Jedyne co trzeba zrobić, to o wprowadzonych zmianach poinformować NCN w najbliższym raporcie rocznym lub raporcie końcowym.

Zajmijmy się każdym z przytoczonych powyżej zapisów po kolei i zobaczmy, czego nie uważa się za zmianę warunków realizacji projektu.
a. zwiększenia lub zmniejszenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach kosztorysu, jeżeli zarówno pozycja, z której następuje przesunięcie, jak i pozycja, do której następuje przesunięcie, ulega zmianie o nie więcej niż 15%, i o ile zmianie nie ulega wysokość środków finansowych przyznanych na cały okres realizacji projektu oraz w kolejnych latach jego realizacji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 10,
Znając zasady tworzenia kosztorysu we wnioskach do NCN, możemy zapewnić sobie pewien bufor bezpieczeństwa. Jako, że trudno przewidzieć wszystkie sytuacje, które spotkają nas w trakcie realizacji projektu, można dokonać przesunięć środków w trakcie realizacji projektu. Z przytoczonego powyżej zapisu, wynika, że przesunięcia do 15% dozwolone są między "pozycjami". W kosztorysie projektu do NCN znajdują się zaś następujące "pozycje":
  1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
  2. koszty aparatury;
  3. inne koszty bezpośrednie;
  4. koszty pośrednie.
To właśnie pomiędzy nimi można dokonywać przesunięć, które wynoszą do 15%. Pamiętać trzeba jednak o zastrzeżeniu § 6 ust. 10 z umowy z NCN. Zgodnie z jego treścią zwiększeni nie może ulec wysokość kosztów pośrednich. Mogą one ulec zmniejszeniu. Do takiego ruchu konieczna jest jednak zgodna jednostki naukowej, w której realizowany jest projekt naukowy. Koszty pośrednie przeznaczone są bowiem dla jednostki naukowej i tylko jednostka może zrezygnować z części swoich środków.
b. zwiększenia lub zmniejszenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach harmonogramu, o ile zmianie nie ulega wysokość środków finansowych przyznanych na cały okres realizacji projektu
Zapis ten cały czas pojawia się w umowach z NCN. Jest on jednak już nieaktualny w obecnych konkursach. Od konkursów, które zostały otwarte 15 marca 2013 r. do zadań w harmonogramie nie trzeba bowiem przypisywać kosztów. Można przypuszczać, że zapis ten zostanie usunięty w nowych umowach.
c. zmiany planowanego czasu trwania zadania badawczego wskazanego w harmonogramie, o ile nie ulega zmianie okres realizacji projektu
Sytuacja analogiczna jak we wcześniejszym zapisie. Od 15 marca 2013 r. NCN nie wymaga także podawania planowanego czasu trwania poszczególnych zadań w harmonogramie.
d. zmiany dotyczącej planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej zawartej w Wykazie planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, o którym mowa w § 3 ust. 1, jeżeli polega ona na:
i. zakupie dodatkowej, nieplanowanej we wniosku o finansowanie projektu aparatury naukowobadawczej, o ile jej koszt nie przekracza 15% pierwotnej kwoty wskazanej w kosztorysie w pozycji koszty aparatury (Razem), lub
ii. rezygnacji z części aparatury naukowo-badawczej przewidzianej we wniosku o finansowanie projektu, o ile koszt aparatury, z której następuje rezygnacja, nie przekracza 15% pierwotnej kwoty wskazanej w kosztorysie w pozycji koszty aparatury (Razem), lub
iii. zakupie aparatury naukowo-badawczej wskazanej we wniosku o finansowanie projektu za kwotę inną niż wskazana we wniosku, jeżeli różnica w cenie wynika z przyczyn niezależnych od Jednostki i nie powoduje wzrostu wydatków na aparaturę o więcej niż 15% pierwotnej kwoty wskazanej w kosztorysie w pozycji koszty aparatury (Razem),
Bez konieczności podpisywania aneksu do umowy można więc kupić nieplanowaną we wniosku aparaturę naukowo-badawczą, zrezygnować z zakupy planowanej we wniosku aparatury naukowo-badawczej oraz kupić droższą niż planowano we wniosku aparaturę naukowo-badawczą. Zmiany nie mogą jednak przekroczyć 15% pierwotnie wskazanej we wniosku kwoty, która zaplanowana była na zakup aparatury naukowo-badawczej.
e. nieznacznej zmiany warunków realizacji projektu, określonych w opisach, o których mowa w § 3 ust. 1, tj. niepowodującej zmiany zakresu merytorycznego projektu.
W przywołanym podpunkcie chodzi o realizowanie projektu zgodnie z jego harmonogramem, kosztorysem, treścią opisu skróconego i szczegółowego, wykazem planowanej do zakupienia aparatury naukowo-badawczej. Projekt ma być zaś realizowany przez osoby, które we wniosku wypełniały ankietę swojego dorobku naukowego. Tu dozwolone jest wprowadzanie tylko nieznacznych zmian.

Jeżeli zmiany dokonujemy często, musimy pamiętać o jeszcze jednym zapisie z umowy z NCN:
Jeżeli zmniejszenie lub zwiększenie w danej pozycji kosztorysu, o których mowa w ust. 6 lit. a., następuje więcej niż jeden raz, przy ustalaniu, czy planowana zmiana wymaga sporządzenia aneksu, do wartości planowanego przesunięcia należy doliczyć wartość przesunięć dokonanych wcześniej. Granica 15%, o której mowa w ust. 6 lit. a. jest liczona w stosunku do pierwotnej wartości danej pozycji wskazanej w kolumnie „Razem” kosztorysu projektu.
I równie ważna rzecz na zakończenie. Możliwe jest także wprowadzanie zmian o więcej niż 15%. Trzeba jednak wówczas wystąpić do NCN z wnioskiem o sporządzenie aneksu do umowy. Z wnioskiem występuje kierownik projektu oraz kierownik jednostki naukowej, w której jest realizowany projekt. Konieczne jest wyjaśnienie powodów zawarcia aneksu. Oczywiście NCN nie musi się zgodzić na zmiany.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...