piątek, 27 września 2013


Logo Narodowego Centrum Nauki
Poszukując źródeł finansowania badań naukowych prowadzonych przez doktorantów i studentów nie można zapomnieć o Narodowym Centrum Nauki. Tym bardziej, że od dnia 3 czerwca 2013 r. w instytucji tej pojawiła się możliwość uzyskania stypendium w ramach grantów realizowanych przez osoby ze stopniem lub tytułem naukowym. 


Regulamin precyzuje, jakie wymagania musi spełniać potencjalny stypendysta i kto w ogóle może nim być.
Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:
a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,
b) jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
c) jest doktorantem.
Konkurs na stypendia otwierany jest po otrzymaniu przez kierownika projektu decyzji o przyznaniu środków na realizację projektu. Informacja o otwartym konkursie musi zostać opublikowana na stronie internetowej jednostki naukowej kierownika projektu oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Stypendium naukowe może wynosić od 500 zł do 3500 zł miesięcznie. Wysokość stypendium uzależniona jest od zadań badawczych wykonywanych przez stypendystę. Czas pobierania stypendium może wynosić od 6 do 60 miesięcy. W ramach jednego projektu finansować można maksymalnie dziesięć stypendiów, niezależnie od okresu na jaki są przyznane. Liczbę planowanych do przyznania stypendiów trzeba określić już na etapie składania wniosku do NCN.

Regulamin przyjęty przez NCN, precyzuje także w jaki sposób wyłaniani będą stypendyści. Zgłoszenia kandydatów oceniane będą przez trzyosobową komisję. Powołuje ją kierownik jednostki, w której realizowany jest projekt. W skład komisji wchodzi kierownik projektu oraz dwie wskazane przez niego osoby.

Przy ocenie zgłoszeń pod uwagę brane są osiągnięcia naukowe oraz wyróżnienia związane z prowadzonymi badaniami naukowym. Informacje na ten temat młody naukowiec musi przedstawić wraz ze swoim zgłoszeniem. Ocena przeprowadzana jest wg następujących kryteriów:
1. osiągnięcia naukowe młodego naukowca, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych (50% oceny końcowej):
- 4 pkt - Młody naukowiec posiada wyróżniający dorobek naukowy;
- 3 pkt - Młody naukowiec posiada bardzo dobry dorobek naukowy;
- 2 pkt - Młody naukowiec posiada dobry dorobek naukowy;
- 1 pkt - Młody naukowiec posiada słaby dorobek naukowy;
- 0 pkt - Brak dorobku naukowego młodego naukowca.

2. wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (50% oceny końcowej):
- 4 pkt - Wybitne osiągnięcia (m.in. staże w wiodących ośrodkach zagranicznych, prestiżowe nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe, warsztaty lub szkolenia w wiodących ośrodkach naukowych, udział w projektach międzynarodowych lub zagranicznych);
- 3 pkt - Znaczące osiągnięcia (staże w dobrych ośrodkach krajowych i zagranicznych, wyróżnienia lub nagrody ogólnokrajowe, warsztaty lub szkolenia zagraniczne lub ogólnokrajowe, udział w projektach krajowych lub zagranicznych);
- 2 pkt - Umiarkowane osiągnięcia (wyróżnienia lub nagrody lokalne, warsztaty lub szkolenia, udział w projektach uczelnianych);
- 1 pkt - Słabe osiągnięcia;
- 0 pkt - Brak osiągnięć.

Na podstawie ocen komisji tworzona jest lista rankingowa. Co ciekawe - od decyzji komisji wnioskodawca nie może się odwołać. Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...