Naukowcy

Granty I Stypendia Dla Młodych Naukowców Współpraca Badawcza

Wbrew pozorom bycie młodym naukowcem może mieć pozytywne strony. Co prawda nie jest łatwym zadaniem wypracowanie sobie mocnej pozycji w świecie nauki, ale coraz więcej środków finansowych przeznaczanych jest na badania prowadzone właśnie przez młodych naukowców. Gdzie znaleźć te środki? Odpowiedź poniżej w naszym zbiorczym zestawieniu konkursów, które adresowane są właśnie do młodych naukowców.

Na początku konieczne jest wyjaśnienie, kim w ogóle jest młody naukowiec. Definicja tego terminu znajduje się w art. 2.19. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Zgodnie z zapisem wspomnianego artykułu:
młody naukowiec — osobę prowadzącą działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia.

Kliknij i przeczytaj “Przewodnik po grantach i stypendiach dla młodych naukowców”

Granica ukończenia 35. roku życia występuje w wielu konkursach. W takiej sytuacji – jeśli mamy więcej niż 35 lat, a jesteśmy np. doktorantami, nie możemy brać w nich udziału. Inaczej młodych naukowców postrzega Narodowe Centrum Nauki. W konkursach nie wprowadzono bowiem granicy wiekowej. Ważniejsze jest czy wnioskodawca jest studentem lub doktorantem oraz ewentualnie ile lat temu uzyskał stopień naukowy doktora. Wiek nie ma tu już znaczenia.

Zestawienie konkursów dla młodych naukowców przygotowaliśmy zachowując podział na konkursy, w których udział mogą brać studenci, doktoranci oraz tzw. młodzi doktorzy. W zestawieniu uwzględnione zostały wszystkie możliwości udziału w realizacji projektu – funkcja kierownika, funkcja wykonawcy oraz funkcja stypendysty.

Najważniejsze informacje można znaleźć także na poniższej infografice. Infografika dostępna jest na licencji CC BY 3.0 PL, a więc możecie ją wykorzystywać i rozpowszechniać w dowolnie wybrany sposób. Grafikę można zobaczyć w pełnym rozmiarze, klikając w jej miniaturkę poniżej lub klikając w ten link.

Studenci

Narodowe Centrum Nauki

Studenci mogą być wykonawcami w projektach składanych w ramach konkursów Preludium, Opus, Sonata, Sonata Bis, Harmonia, Maestro oraz Symfonia. W zależności od wymagań konkursu wniosek może być składany przez osobę będącą doktorantem lub posiadającą stopień/tytuł naukowy. Zgodnie z zaleceniami Rady NCN wynagrodzenie dla studenta może wynosić 1000 zł brutto miesięcznie.

Od czerwca 2013 r. pojawiła się także możliwość tworzenia stypendiów dla studentów w ramach grantów przyznawanych przez NCN. Na etapie składania wniosku jego kierownik musi zaplanować wówczas liczbę stypendystów. Stypendium w ramach jednego grantu może dostać maksymalnie dziesięć osób. Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów w ramach grantów z NCN można znaleźć w tym wpisie.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Diamentowy Grant: adresatami konkursu są studenci, którzy w roku naboru wniosków ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich lub są absolwentami studiów licencjackich. W ramach konkursu można uzyskać środki finansowe na prowadzenie badań pod kierunkiem opiekuna naukowego. Maksymalna kwota przyznanych środków na realizację jednego projektu wynosi 200 000 zł. W ramach projektu student otrzymuje wynagrodzenie, które nie może wynosić mniej niż 2 500 zł. Nabór wniosków w kolejnej edycji Diamentowego Grantu planowany jest na IV kwartał 2013 r.

Generacja Przyszłości: do konkursu wnioski indywidualnie lub grupowo mogą zgłaszać studenci. Wnioskodawca musi studiować na kierunku dotyczącym obszaru nauk ścisłych, obszaru nauk przyrodniczych, obszaru nauk technicznych, obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej lub obszaru nauk społecznych. Wysokość finansowania uzależniona jest od charakteru składanego wniosku. Wnioski indywidualne uzyskać mogą maksymalnie 100 000 zł dofinansowania. Wniosku grupowe – maksymalnie 500 000 zł. Nabór wniosków w kolejnej edycji Generacji Przyszłości planowany jest na IV kwartał 2013 r.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: we wnioskach składanych w ramach NPRH studenci mogą być wykonawcami. Wniosek musi być składany przez magistra, doktoranta lub osobę ze stopniem/tytułem naukowym. Brak wytycznych dotyczących wynagrodzenia. Nabór wniosków w kolejnej edycji NPRH odbędzie się prawdopodobnie w 2014 r.

Stypendia dla najlepszych studentów: o stypendia z MNiSW mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli I rok studiów oraz studenci, którzy ukończyli studia I stopnia. Co roku przyznawanych jest od 1000 stypendiów. Wysokość każdego z nich wynosi do 15 000 zł. Nabór wniosków odbywa się w III kwartale każdego roku.

Inne instytucje

Środki finansowe dla studentów przyznaje wiele innych instytucji. Polecamy śledzenie wpisów w naszym serwisie z tagami studenci, praca magisterska oraz absolwenci.

Doktoranci

Narodowe Centrum Nauki

Preludium: konkurs adresowany do osób, które nie posiadają stopnia naukowego doktora. Bez znaczenia jest wiek wnioskodawcy. Wnioskodawca nie musi – ale może – być doktorantem. Musi posiadać opiekuna naukowego, który ma co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Temat zgłaszanego projektu nie musi mieć – ale może – związku z tematem doktoratu wnioskodawcy. Zgłaszany projekt może trwać do 12 do 36 miesięcy. Na każdy rok można uzyskać do 50 000 zł finansowania. Nabór wniosków prowadzony w terminach od 15 marca do 15 czerwca oraz od 15 września do 15 grudnia każdego roku.

Etiuda: konkurs dla osób z otwartym przewodem doktorskim. Laureat konkursu otrzymuje 12-miesięczne stypendium w wysokości 3 000 zł miesięcznie. W ramach przyznanego stypendium, laureat musi odbyć zagraniczny staż. Musi on trwać od 3 do 6 miesięcy. Na czas trwania stażu przyznawana jest zryczałtowana kwota 9 000 zł miesięcznie. Koszty dojazdu do miejsca odbycia stażu, pokrywane są zrycząłtowaną kwotą od 1 000 zł do 10 000 zł. Jej wysokość uzależniona jest od odległości. Nabór wniosków prowadzony w terminie od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.

Opus, Sonata, Sonata Bis, Harmonia: doktorant może być wykonawcą w ramach projektu zgłoszonego przez osobę ze stopniem lub tytułem naukowym. Zgodnie z zaleceniami Rady NCN doktorant może otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 3 000 brutto miesięcznie.

Od czerwca 2013 r. pojawiła się także możliwość tworzenia stypendiów dla doktorantów w ramach grantów przyznawanych przez NCN. Na etapie składania wniosku jego kierownik musi zaplanować wówczas liczbę stypendystów. Stypendium w ramach jednego grantu może dostać maksymalnie dziesięć osób. Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów w ramach grantów z NCN można znaleźć w tym wpisie.

Maestro: zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca ma obowiązek stworzenia pełnoetatowego miejsca pracy dla przynajmniej jednego doktoranta. Zgodnie z zaleceniami Rady NCN doktorant może otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 3 000 brutto miesięcznie. Nabór wniosków w ramach konkursu Maestro odbywa się od 15 czerwca do 15 września każdego roku.

Symfonia: zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca ma obowiązek stworzenia pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej czterech doktorantów. Zgodnie z zaleceniami Rady NCN doktorant może otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 3 000 brutto miesięcznie. Nabór wniosków w ramach konkursu Symfonia odbywa się od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mobilność Plus: konkurs na staże zagraniczne dla doktorantów i młodych doktorów. Staż trwa od 16 do 36 miesięcy. Doktorant musi pozyskać zagraniczną jednostkę oraz opiekuna naukowego w niej. W ramach konkursu przyznawane jest 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika, 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika, 1 000 zł na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika. Wnioskodawcą mogą być tylko doktoranci i młodzi naukowcy, którzy nie przekroczyli 35. roku życia. Planowany nabór wniosków w kolejnej edycji programu Mobilność Plus prawdopodobnie na przełomie II i III kwartału 2014 r.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki: doktoranci mogą składać wnioski w dedykowanym im module 2.1. Warunkiem wymaganym do złożenia wniosku w edycji 2013, było otwarcie przewodu doktorskiego. Zgłaszany projekt może trwać do 24 miesięcy. Brak ograniczeń finansowych. Brak wytycznych dotyczących wysokości wynagrodzeń. Doktoranci mogą być również wykonawcami w ramach projektów zgłaszanych przez osoby ze stopniem/tytułem naukowym w modułach 1.1 i 1.2. Nabór wniosków w kolejnej edycji NPRH odbędzie się prawdopodobnie w 2014 r.

Stypendium dla najlepszych doktorantów: konkurs dla doktorantów, którzy ukończyli I rok studiów doktoranckich oraz mogą wykazać się dorobkiem naukowym. Co roku przyznawanych jest do 100 stypendiów. Każde z nich wynosi do 25 000 zł. Nabór wniosków odbywa się w III i IV kwartale każdego roku.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Start: program stypendialny dla doktorantów i młodych doktorów. W ramach konkursu przyznawanych jest 128 stypendiów po 28 000 zł na rok. Wnioskodawca nie może mieć ukończonego 30. roku życia. Nabór wniosków w III kwartale każdego roku.

Monografie: program w ramach, którego finansowane jest wydanie oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. FNP finansuje koszty wydania oraz honorarium dla autora (ok. 15 000 zł). Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym. Komisja oceniająca wnioski obraduje cztery razy do roku.

Polska Akademia Umiejętności

Stypendium Fundacji Lanckorońskich: w ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. O stypendium mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Stypendia przyznawane na okres 1-3 miesięcy. Finansowanie ustalane indywidualnie. Nabór wniosków: I-II kwartał każdego roku.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Lider – konkurs, w którym kierownikiem projektu jest młody naukowiec do pięciu lat po obronie doktoratu. Doktorant może być wykonawcą. Finansowanie: do 1,2 mln zł. Nabór wniosków w IV kwartale każdego roku.

Inne instytucje

Środki finansowe dla doktorantów przyznaje wiele innych instytucji. Polecamy śledzenie wpisów w naszym serwisie z tagami doktoranci, młodzi naukowcy oraz staże.

Doktorzy

Narodowe Centrum Nauki

Sonata: konkurs adresowany do osób, które posiadają stopień naukowy doktora i uzyskały go nie wcześniej niż pięć lat przed złożeniem wniosku. Nie ma znaczenia wiek wnioskodawcy. Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Brak ograniczeń dotyczących wysokości wnioskowanej kwoty. Nabór wniosków w terminach od 15 marca do 15 czerwca i od 15 września do 15 grudnia każdego roku.

Sonata Bis: konkurs dla osób, które posiadają stopień naukowy doktora i uzyskały go w okresie od 2 do 12 lat przed złożeniem wniosku. Nie ma znaczenia wiek wnioskodawcy. W zespole badawczym może być maksymalnie jeden samodzielny pracownik naukowy (doktora habilitowany lub profesor). Może nim być tylko kierownik projektu. Zgłaszany projekt może trwać od 36 do 60 miesięcy. Wnioskować można o maksymalnie 1 500 000 zł. Nabór wniosków od 15 czerwca do 15 września każdego roku.

Fuga: Konkurs adresowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, uzyskały stopień naukowy doktora. Wnioski mogą składać również osoby, których stan prac nad doktoratem pozwala na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca roku następującego po roku składania wniosku. Nie ma znaczenia wiek wnioskodawcy. Przyznawane środki finansowe uzależnione są od czasu trwania stażu oraz dziedziny naukowej. Nabór wniosków od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.

Maestro: zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca ma obowiązek stworzenia pełnoetatowego miejsca pracy dla przynajmniej jednego post-doca. Zgodnie z zaleceniami Rady NCN doktorant może otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 5 000 brutto miesięcznie. Nabór wniosków w ramach konkursu Maestro odbywa się od 15 czerwca do 15 września każdego roku.

Symfonia: zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca ma obowiązek stworzenia pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej dwóch post-doców. Zgodnie z zaleceniami Rady NCN doktorant może otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 5 000 brutto miesięcznie. Nabór wniosków w ramach konkursu Symfonia odbywa się od 15 grudnia do 15 marca każdego roku.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Lider: konkurs, w którym kierownikiem projektu jest młody naukowiec do pięciu lat po obronie doktoratu. Jednocześnie wnioskodawca nie może mieć ukończonego 35. roku życia. Finansowanie: do 1,2 mln zł. Nabór wniosków w IV kwartale każdego roku.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Start: program stypendialny dla doktorantów i młodych doktorów. W ramach konkursu przyznawanych jest 128 stypendiów po 28 000 zł na rok. Wnioskodawca nie może mieć ukończonego 30. roku życia. Nabór wniosków w III kwartale każdego roku.

Monografie: program w ramach, którego finansowane jest wydanie oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. FNP finansuje koszty wydania oraz honorarium dla autora (ok. 15 000 zł). Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym. Komisja oceniająca wnioski obraduje cztery razy do roku.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Mobilność Plus: konkurs na staże zagraniczne dla doktorantów i młodych doktorów. Staż trwa od 16 do 36 miesięcy. Wnioskodawca musi pozyskać zagraniczną jednostkę oraz opiekuna naukowego w niej. W ramach konkursu przyznawane jest 10 000 zł na każdy miesiąc pobytu uczestnika, 2 000 zł na każdy miesiąc pobytu małżonka uczestnika, 1 000 zł na każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika. Wnioskodawcą mogą być tylko młodzi naukowcy, którzy nie przekroczyli 35. roku życia. Planowany nabór wniosków w kolejnej edycji programu Mobilność Plus prawdopodobnie na przełomie II i III kwartału 2014 r.

Inne instytucje

Środki finansowe dla doktorów przyznaje wiele innych instytucji. Polecamy śledzenie wpisów w naszym serwisie z tagami młodzi naukowcy oraz staże. Osoby ze stopniem naukowym doktora mogą brać udział również w konkursach otwartych dla wszystkich naukowców – np. Opus. Konkursu te są jednak ogólnie dostępne i nie uwzględnialiśmy ich w zestawieniu.

Write A Comment