czwartek, 16 stycznia 2014
8 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła dokumenty programowe, w których ustalono zasady i systemy inwestowania środków z Unii Europejskiej w Polsce w latach 2014-2020. Sprawdziliśmy na jakie środki i na realizację jakich celów może liczyć polska nauka w ramach zaplanowanych programów krajowych.

W ramach Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro. Około 45 mld euro zostanie przeznaczone na realizację sześciu programów krajowych:
 • Infrastruktura i środowisko;
 • Inteligentny rozwój;
 • Wiedza, edukacja, rozwój;
 • Polska cyfrowa;
 • Polska wschodnia;
 • Pomoc techniczna.
Proponowany podział środków przedstawiono na wykresie poniżej.

Propozycja podziału Funduszy Europejskich 2014-2020 na programy krajowe

Dla środowiska naukowego szczególne znaczenie mają programy "Wiedza, edukacja, rozwój" oraz "Inteligentny rozwój". To bowiem w nich przewidziano działania, które skierowane są wprost do jednostek naukowych oraz naukowców.


W programie "Wiedza, edukacja i rozwój" środki do jednostek naukowych będą przekazywane w ramach zadań z Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Jej celem jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym. Będzie to realizowane poprzez pięć celi szczegółowych:
 1. Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
 2. Podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju.
 3. Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa wyższego.
 4. Poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach.
 5. Rozwój kształcenia przeddyplomowego na kierunkach medycznych, w szczególności poprzez rozwój umiejętności praktycznych studentów tych kierunków.
Każdy z celów szczegółowych ma być zrealizowany przez zaplanowane operacje. Zgodnie z zapisami programu "Wiedza, edukacja i rozwój" finansowane będą m.in. następujące operacje: staże, kierunki zamawiane, wzmożenie aktywności społecznej uczelni, wsparcie biur karier, interdyscyplinarne i międzynarodowe kierunki studiów doktoranckich, programy studiów w językach obcych, zwiększenie liczby zagranicznych studentów i wykładowców, wsparcie uzyskiwania przez uczelnie międzynarodowych akredytacji, tworzenie repozytoriów prac naukowych, tworzenie systemów antyplagiatowych, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, rozwój kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej w uczelniach, rozwój potencjału dydaktycznego kadr uczelni.


Realizacja zaplanowanych operacji ma doprowadzić do następujących efektów:
 1. Zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół wyższych w obszarach kluczowych dla gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
 2. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości studiów doktoranckich. 
 3. Zapewnienie dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla studentów polskich i zagranicznych.
 4. Nabycie kompetencji dydaktycznych lub zarządczych przez kadry uczelni. 
 5. Nabycie kompetencji przez osoby kształcące się na kierunkach medycznych
Szczegółowe informacje o celach, ich realizacji oraz wskaźnikach można znaleźć od strony 103 w dokumencie programowym programu "Wiedza, edukacja i rozwój".

Przedstawiciele świata nauki będą mogli także korzystać ze środków, które przeznaczono na realizację zadań w ramach Osi IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Jej celem jest zapewnienie środków na wdrażanie innowacji społecznych oraz finansowanie mobilności i współpracy ponadnarodowej. Zgodnie z dokumentami programowymi - beneficjentami w ramach osi IV będą mogły być uczelnie.


W ramach programu "Inteligentny rozwój" środki dla jednostek naukowych będą przekazywane przede wszystkim w ramach zadań z Osi IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Jej celami są udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji, podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie Europy oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym.

Realizowane to będzie poprzez następujące działania:
 1. Finansowanie badań naukowych.
 2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.
 3. Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych.
 4. Rozwój kadr sektora B+R.
Szczegółowe informacje o celach, sposobach ich realizacji oraz wskaźnikach można znaleźć od strony 68 do 78 w dokumencie programowym programu "Inteligenty rozwój".

Jak zostało już wspomniane, program "Inteligentny rozwój" będzie ukierunkowany na zintensyfikowanie współpracy między jednostkami naukowymi a światem biznesu. Widoczne jest to także w pozostałych osiach programu, w których beneficjentami mogą być przedstawiciele świata nauki. Zaplanowano w nich m.in. środki na następujące zadania:
 1. Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe.
 2. Stymulowanie współpracy nauki z biznesem - bony na innowacje.
 3. Wsparcie jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych.
Przedstawiciele świata nauki będą mogli także angażować się w działania realizowane w ramach innych programów operacyjnych. Ich pełną listę oraz dokumenty programowe można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Środki te nie będą jednak przeznaczone tylko dla przedstawicieli nauki. Dotyczyć będą zaś m.in. działań związanych z udostępnianiem dorobku kultury i nauki (digitalizacja), umożliwienia zdalnego ubiegania się o finansowanie nauki, świadczenia usługi zdalnej sprawozdawczości i centralnego zasilania bazy przez podmioty szkolnictwa wyższego (Polska cyfrowa). Wsparcie dla uczelni artystycznych i medycznych przewidziano zaś w programie "Infrastruktura i Środowisko". Jednostki naukowe ze wschodu Polski będą mogły także pozyskiwać wsparcie w ramach programu "Polska wschodnia".

Zdjęcie we wpisie  Some rights reserved by YanniKoutsPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom