czwartek, 13 lutego 2014


Logo Fundacji Fulbrighta
Do 30 kwietnia 2014 r. można składać wnioski w ramach programu Junior Advanced Research Award, którego organizatorem jest Fundacja Fulbrighta. Konkurs adresowany jest doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium.

Czas trwania stypendium może wynosić do sześciu do dziewięciu miesięcy. Realizacja stypendium może rozpocząć się najwcześniej w sierpniu 2015 r. Stypendium musi zostać zakończone do końca czerwca 2016 r.
Zgodnie z informacjami organizatorów  stypendia przeznaczone są na realizację własnych projektów badawczych w uczelniach amerykańskich, organizacjach pozarządowych lub think-tankach. Stypendia przyznawane są w celu umożliwienia zebrania materiałów do przygotowywanej pracy doktorskiej. Podczas pobytu w uczelni amerykańskiej stypendysta uzyskuje możliwość korzystania z trudno dostępnych lub nieosiągalnych w Polsce publikacji. Ma także możliwość brania udziału w badaniach laboratoryjnych i bezpośrednich konsultacji ze specjalistami w danej dziedzinie. Kandydat przedstawia własny projekt badań; czas jego realizacji powinien odpowiadać czasowi przyznanego stypendium.

Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać następujące dokumenty:
 • Zaświadczenie o statusie doktoranta w polskiej uczelni lub instytucji badawczej (osoby piszące doktorat „z wolnej stopy” nie mogą aplikować).
 • Kopia oficjalnego listu zapraszającego z instytucji amerykańskiej, wystawionego przez kierownika jednostki (szkoły, wydziału, departamentu itp.).
 • Trzy listy rekomendacyjne (w tym jeden od promotora) wystawione przez system Embark. (Instrukcje dla osób rekomendujących: https://embarksupport.zendesk.com/forums/41835/entries/31800).
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona wynikiem testu (TOEFL, IELTS, CAE, CPE lub inny akceptowany na arenie międzynarodowej).
 • Kopie dyplomów (dyplom magisterski uzyskany w polskiej uczelni) wraz z suplementami oraz wykaz ocen z bieżącego toku studiów w języku angielskim lub polskim.
 • Wypełniony formularz elektroniczny w systemie Embark.
 • Opis projektu badawczego (z bibliografią w formacie MLA) z uzasadnieniem konieczności jego przeprowadzenia w wybranej instytucji amerykańskiej.
 • Ocena merytoryczna projektu badawczego kandydata wystawiona przez promotora pracy doktorskiej oraz potencjalnego opiekuna w instytucji amerykańskiej.
 • CV z listą dotychczasowych osiągnięć akademickich i zawodowych według wzoru dostępnego do pobrania poniżej.
 • Podpisany Signature Form oraz formularz adresowy.
Składanie wniosku odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20

Osoby, które zostaną laureatami konkursu Junior Advanced Research Award mają zapewnione następujące świadczenia:
Jednorazowo
 •  do 1 500 $ (ekwiwalent w PLN refundowany po przedstawieniu biletu) na zakup powrotnego biletu lotniczego na przelot do USA i powrót do Polski (return ticket);
 • 800 $ wypłacane razem z pierwszą ratą stypendium (konieczność dostarczenia rachunków za poniesione wydatki do Komisji przed końcem stypendium) jako relocation allowance na opłacenie przesyłki dodatkowego bagażu, sprzętów i przedmiotów potrzebnych stypendyście podczas trwania stypendium lub na zakup biletu dla osoby towarzyszącej zgłoszonej w formularzu aplikacyjnym jako dependent i pozostającej w USA przez co najmniej 80% czasu trwania stypendium;
 • 500 $ wypłacane razem z pierwszą ratą stypendium (konieczność dostarczenia rachunków za poniesione wydatki do Komisji przed końcem stypendium) jako settling-in allowance na zagospodarowanie się w USA tj. zakup mebli, sprzętów AGD lub innego asortymentu ułatwiającego mieszkanie w nowym miejscu,
 • do 1700 $ jako research/conference allowance (refundowane w USD po przedstawieniu rachunków) na zakup sprzętu potrzebnego do realizacji badań/pracy naukowej oraz na udział i podróż na konferencje i sympozja naukowe podczas trwania stypendium.
 Co miesiąc:
 • stypendium w wysokości od 2 000 $ do 2 400 $ z przeznaczeniem na koszty utrzymania zależnie od miejsca pobytu w USA;
 • dodatek na koszty utrzymania łącznie do 250 $ dla osób towarzyszących stypendystom podczas trwania stypendium (80% czasu trwania stypendium, współmałżonek oraz niesamodzielne finansowo dzieci do ukończenia 21 roku życia).

Do 13 kwietnia trwa także nabór wniosków w ramach programu dla doktorów Fulbright Senior Award.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom