środa, 12 lutego 2014


Logo Fundacji Fulbrighta
Do 30 kwietnia 2014 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

Czas trwania stypendium może wynosić do czterech do dziewięciu miesięcy. Realizacja stypendium może rozpocząć się najwcześniej w sierpniu 2015 r. Stypendium musi zostać zakończone do końca czerwca 2016 r. 

Wnioski o przyznanie stypendium Fulbrighta mogą składać osoby, które spełniają następujące wymagania:
 • posiadają polskie obywatelstwo;
 • posiadają stopień naukowy doktora uzyskany po 2003 r., ale przed obroną pracy habilitacyjnej. (w przypadku dziedzin artystycznych stopień doktora nie jest wymagany).
Zgłoszenia mogą przesyłać także naukowcy ze stopniem doktora habilitowanego oraz profesurą mogą zgłaszać się do konkursu. Muszą jednak spełnić warunek, że poza badaniami będą prowadzić zajęcia z amerykańskimi studentami (wymagana wstępna akceptacja sylabusa przez uczelnię goszczącą lub list od współprowadzącego kurs).

Kompletne zgłoszenie musi zawierać następujące dokumenty:
 • Wypełniony formularz aplikacyjny w systemie Embark;
 • Opis projektu badawczego oraz bibliografia w formacie MLA;
 • List zapraszający z instytucji goszczącej, wystawiony przez kierownika danej jednostki, zawierający opinię na temat projektu badawczego kandydata;
 • CV z listą największych osiągnięć akademickich i zawodowych;
 • Trzy listy rekomendacyjne w języku angielskim wystawione przez system Embark (instrukcje dla recenzentów: (https://embarksupport.zendesk.com/forums/41835/entries/31800).
 • Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu w polskiej placówce o charakterze naukowym i/lub badawczym (ważne: jeśli kandydat podejmował pracę za granicą, całkowity okres zatrudnienia poza Polską w ciągu ostatnich 6 lat musi być krótszy niż 5 lat).
Składanie wniosku odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej: https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/30/

Dla osób, które uzyskają stypendium w ramach Fulbright Senior Award mają zapewnione następujące świadczenia:
Jednorazowo
 • do 1 500 $ (ekwiwalent w PLN refundowany po przedstawieniu rachunków) na zakup biletu lotniczego do i z USA (return ticket);
 • 800 $ wypłacane razem z pierwszą ratą stypendium (konieczność dostarczenia rachunków za poniesione wydatki do Komisji przed końcem stypendium) jako relocation allowance na opłacenie przesyłki dodatkowego bagażu, sprzętów i przedmiotów potrzebnych stypendyście podczas trwania stypendium lub na zakup biletu dla osoby towarzyszącej zgłoszonej w formularzu aplikacyjnym jako członek rodziny, pozostającej w USA przez co najmniej 80% czasu trwania stypendium;
 • 500 $ wypłacane razem z pierwszą ratą stypendium (konieczność dostarczenia rachunków za poniesione wydatki do Komisji przed końcem stypendium) jako settling-in allowance na zagospodarowanie się w USA tj. zakup mebli, sprzętów AGD lub innego asortymentu ułatwiającego mieszkanie w nowym miejscu;
 • do 1 700 $ jako research/conference allowance (refundowane w USD po przedstawieniu rachunków) na zakup sprzętu potrzebnego do realizacji badań/pracy naukowej oraz na udział i podróż na konferencje i sympozja naukowe podczas trwania stypendium.
Co miesiąc
 • Stypendium w wysokości od 2 750 $ do 3 150 $ z przeznaczeniem na koszty utrzymania zależnie od miejsca pobytu w USA;
 • Dodatek na koszty utrzymania łącznie do 250 $ dla osób towarzyszących stypendystom podczas trwania stypendium przez 80% czasu trwania stypendium (współmałżonek, niesamodzielne finansowo dzieci do ukończenia 21 roku życia).
Organizatorzy zapewniają również wizy, podstawowe ubezpieczenie medyczne oraz status Visiting Scholar w wybranej instytucji.

Do 13 kwietnia 2014 r. trwa także nabór wniosków w ramach programu dla doktorantów Fulbright Junior Advanced Research Award.

Strona internetowa Fulbright Senior Award Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom