czwartek, 13 lutego 2014


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 7 marca 2014 r. można składać wnioski w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego. Na zadanie przeznaczono budżet w wysokości 338 000 zł. Pojedynczy projekt może mieć wartość od 10 000 zł do 50 000 zł. Nabór wniosków prowadzi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z wymogami MNiSW oferty na wykonanie zadania publicznego muszą dotyczyć następujących zagadnień:
  • promocja dobrych praktyk uczelni i pracodawców na rzecz organizowania praktyk i staży dla studentów;
  • promocja interkulturowości oraz przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii w środowisku studenckim;
  • promocja dobrych praktyk uczelni na rzecz godzenia kształcenia z wychowywaniem dzieci przez studentów i doktorantów będących rodzicami.

Zgłaszany projekt może dotyczyć więcej niż jednego z wymienionych powyżej zagadnień. Zgłaszane projekty mogą być organizowane w szczególności w formie konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów. Projekt musi być zrealizowany najpóźniej do 30 listopada 2014 r. Jeden oferent może złożyć maksymalnie dwa projekty.

Zgodnie z informacją MNiSW w otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:
Organizacje pozarządowe:
  • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;
  • niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. 
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
  • spółdzielnie socjalne; 
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie MNiSWPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...