czwartek, 6 lutego 2014


Logo konkursu na stypendia doktoranckie w województwie lubuskim
Do 28 lutego 2014 r. można składać wnioski w ramach konkursu na stypendia dla doktorantów. Konkurs adresowany jest do osób z otwartym przewodem doktorskim, które są zameldowane w województwie lubuskim i kształcą się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lubuskiego. Stypendium przyznane będzie na maksymalnie 12 miesięcy w kwocie do 5 000 zł miesięcznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać osoby, które spełniają poniższe wymagania:
 • są uczestnikami studiów doktoranckich w szkole wyższej lub innej jednostce organizacyjnej posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora;
 • są pracownikami naukowymi z otwartym przewodem doktorskim;
 • nie należą do ww. grup, a mają wszczęty przewód doktorski;
 • są zameldowane na terenie województwa lubuskiego;
 • kształcą się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa lubuskiego, do których zaliczone zostały: kierunki techniczne (matematyczno-statystycznych, fizycznych, inżynieryjno-technicznych, architektury i budownictwa, informatycznych) oraz usługi biznesowe (w zakresie architektury i działalności inżynieryjnej oraz ochrony środowiska).
Kompletny wniosek musi zawierać następujące dokumenty:
 • oryginał zaświadczenia z uczelni, potwierdzający uczestnictwo na studiach doktoranckich bądź wszczęcie przewodu doktorskiego, wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku;
 • zaświadczenie o zameldowaniu na terenie województwa lubuskiego wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku lub/i kserokopię dowodu osobistego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
 • zawodowe/naukowe curriculum vitae kandydata (CV);
 • kserokopie dyplomów dokumentujących wyższe wykształcenie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem;
 • kopie (w języku polskim) 3 publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach, znajdujących się na Liście Filadelfijskiej lub/i opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub/i posiadających numer ISBN/ISSN, wraz ze wskazaniem ich numeru lub pozycji na ww. listach. W przypadku braku 3 artykułów, o których mowa powyżej, wniosek zostanie odrzucony;
 • aktualną informację opiekuna naukowego lub promotora i dziekana na temat osoby uprawnionej do ubiegania się o stypendium, jej dotychczasowych osiągnięć badawczych oraz stopnia zaawansowania i postępów pracy doktorskiej;
 • deklarację uczestnictwa w projekcie pt. „Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego”, stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu się do przestrzegania jego zapisów, stanowiące Załącznik nr 4 do Regulaminu;
 • oświadczenie o prawidłowości danych złożonych we Wniosku doktoranta o przyznanie stypendium w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiące Załącznik nr 5 do Regulaminu;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów projektu, stanowiące Załącznik nr 6 do Regulaminu; 
 • oświadczenie o kwalifikowalności wydatków VAT, stanowiące Załącznik nr 7 do Regulaminu;
 • oświadczenie o korzystaniu z innych środków publicznych, stanowiące Załącznik nr 8 do Regulaminu;
 • oświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora do 31 grudnia 2014 roku, w przypadku jego zaplanowania, stanowiące Załącznik nr 9 do Regulaminu.

Wnioski sporządzone zgodnie z wzorami należy dostarczyć pod adres:
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
Strona internetowa konkursu na stypendia dla doktorantów
Regulamin i załączniki do regulaminu konkursuPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...