czwartek, 6 marca 2014


Logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Do 26 marca 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach realizacji zamówienia publicznego Edukacja globalna 2014, którego organizatorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem konkursu jest w wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne na realizację zadań odpowiadających założeniom "Planu współpracy rozwojowej w 2014 r.". Budżet konkursu wynosi 2 200 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu przyjmowane będą wnioski, które będę przewidywały realizację następujących zadań (w celu powiększenia proszę kliknąć w poniższą tabelę):

Edukacja globalna 2014 - wykaz zadań

Realizacja zgłaszanych projektów musi zakończyć się do 31 grudnia 2014 r. W regulaminie konkursu ustalono wysokość wymaganego wkładu własnego (o charakterze finansowym, rzeczowym lub osobowym) wnioskodawcy. W zależności od rodzaju realizowanego zadania, wynosi on następująco:

  • Zadanie I - 1,5 % całkowitej wartości projektu, w projektach modułowych należy zapewnić wkład własny co najmniej w tej wysokości dla każdego z modułów odrębnie; 
  • Zadanie II – 10 % całkowitej wartości projektu; 
  • Zadanie III- 10% całkowitej wartości projektu, w projektach modułowych należy zapewnić  wkład własny co najmniej w tej wysokości dla każdego z modułów odrębnie; 
  • Zadanie IV – 30% całkowitej wartości projektu;
  • Zadanie V – 20% całkowitej wartości projektu.

Zgodnie z regulaminem konkursu:
Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie. Jest to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych. Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.: zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, poprawę jakości życia w krajach Globalnego Południa, ochronę praw człowieka, zapewnienie zrównoważonego rozwoju, budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa. Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest: tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk, przedstawianie perspektywy Globalnego Południa, rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu, kształtowanie krytycznego myślenia i wpływ na zmianę postaw, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń, ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę. 
Wnioski należy przesyłać lub składać osobiście na adres:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs – Edukacja globalna 2014“
lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 26 marca 2014 r. w godzinach od 9.00-12.00 oraz 12.30-15.00. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby MSZ.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom