piątek, 25 kwietnia 2014
Jednym z elementów wniosku, który jest składany do Narodowego Centrum Nauki, jest budżet projektu. W budżecie można zaś przewidzieć środki na zakup aparatury naukowo-badawczej. NCN wprowadza jednak limity dotyczące środków, które można przeznaczyć na zakup aparatury. Zanim zaplanujemy zakup aparatury naukowo-badawczej, warto wiedzieć, co w ogóle możemy kupić.

Definicję aparatury naukowo-badawczej można znaleźć w publikacjach oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z tą definicją za aparaturę naukowo-badawczą uznawane są:
Zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R.
Wątpliwości może budzić sprawa zakupu komputerów, jako aparatury naukowo-badawczej. NCN nie precyzuje, czy komputer można uznać za aparaturę naukowo-badawczą. Na pytania o tę sprawę NCN odpowiada, że to sama jednostka naukowa, w której będzie realizowany projekt, decyduje, czy uzna komputer za aparaturę naukowo-badawczą.

W ramach konkursów, które organizowane są przez NCN, nie można zakupić aparatury naukowo-badawczej w konkursach Fuga, Etiuda oraz Harmonia. Zabraniają tego regulaminy wspomnianych konkursów.

W pozostałych konkursach, których organizatorem jest NCN, możliwy jest zakup aparatury. Ograniczona jest tylko kwota, którą można przeznaczyć na zakup aparatury. Zgodnie z regulaminami konkursu Opus, Sonata, Sonata Bis, Maestro oraz Symfonia na aparaturę można przeznaczyć następujące kwoty:
  • 500 000 zł - we wnioskach składanych w panelach Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ);
  • 150 000 zł - we wnioskach składanych w panelu Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).
Specyficznym pod względem zakupu aparatury jest konkurs Preludium. Choć można w jego ramach zakupić aparaturę, to kwoty, które można przeznaczyć na ten cel, obliczane są w odmienny sposób. Zgodnie z regulaminem konkursu Preludium:
W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu
Dość łatwo można wyjaśnić dlaczego w konkursie Preludium wprowadzono inne ograniczenia, niż w pozostałych konkursach. W przypadku wniosku składanego do panelu HS zakup pojedynczej aparatury, mógłby stanowić jedyną pozycję w budżecie. Zaś w przypadku paneli ST i NZ sama aparatura mogłaby przekraczać dopuszczalną wysokość budżetu o ponad trzy razy. I właśnie z tych powodów wprowadzono ograniczenie do 30% wysokości całego budżetu projektu.

Tu może pojawiać się pytanie, skąd NCN wziął kwoty 150 000 zł oraz 500 000. Odpowiedzi należy szukać w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. W Art. 2.17. znajduje się zapis, w którym wyjaśnione zostało, czym jest duża infrastruktura badawcza. A jest to:
duża infrastruktura badawcza – mającą kluczowe znaczenie dla rozwoju ba-dań naukowych, prac rozwojowych lub rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki aparaturę naukowo-badawczą o wartości przekraczającej:
a) 150 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej,
b) 500 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu.
Jeśli więc zakup aparatury przekracza wskazane powyżej kwoty, uznawana jest ona za dużą infrastrukturę badawczą. Taka aparatura kupowana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. Ze środków NCN nie można więc jej kupić.

Warto także wiedzieć, co dzieje się z aparaturą, po zakończeniu realizacji projektu. Aparatura kupowania jest w ramach projektu i ma służyć jego realizacji. Wątpliwości mogą dotyczyć faktu, co dzieje się z aparaturą po zakończeniu realizacji projektu. Zagadnienie to jest uregulowane przez zapis umowy na realizację grantu, która jest zawierana między Narodowym Centrum Nauki, kierownikiem projektu oraz kierownikiem jednostki, w której realizowany jest projekt. Wyjaśnia to następujący zapis:
§ 7. Sposób zagospodarowania aparatury
1. Aparatura naukowo – badawcza zakupiona lub wytworzona w ramach realizacji projektu, po jego zakończeniu stanowi własność Jednostki. Za sposób zagospodarowania aparatury naukowo – badawczej zakupionej lub wytworzonej w ramach realizacji projektu, po jego zakończeniu odpowiedzialny jest kierownik Jednostki.
2. Przychody ze sprzedaży aparatury naukowo – badawczej zakupionej lub wytworzonej do realizacji projektu, uzyskane w okresie realizacji projektu, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Centrum.

Zdjęcie we wpisie: Some rights reserved by Thomas Fisher Rare Book LibraryPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...