czwartek, 15 maja 2014


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - logo
Do 3 października 2014 r. można zgłaszać pracę w ramach XII edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską na temat własności intelektualnej. W ramach konkursu autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki oraz Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace, które zostały obronione między 1 czerwca 2013 r. a 1 października 2014 r. Kompletny wniosek zgłoszeniowy musi zawierać następujące elementy:
  • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP;
  • egzemplarz rozprawy habilitacyjnej, rozprawy doktorskiej, pracy magisterskiej, licencjackiej i inżynierskiej – zwanej dalej pracą konkursową;
  • dwie recenzje pracy konkursowej;
  • zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające, że kolokwium habilitacyjne lub obrona pracy konkursowej, odbyły się w tej uczelni pomiędzy 1 czerwca 2013 r. a 1 października 2014 r. lub kopia dyplomu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię, która wydała dyplom lub kopia dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Praca, które zostały napisane w języku obcym, należy przetłumaczyć na język polski. Prace konkursowe należy przesyłać na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419
z dopiskiem „konkurs na pracę”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 listopada 2014 r.

Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...