sobota, 10 maja 2014


Krajowy Program Reform
W dniu 22 kwietnia 2014 r. rząd przyjął czwartą aktualizację Krajowego Programu Reform na lata 2014-2015. Dokument został przygotowany w Ministerstwie Gospodarki i zawiera informacje w jaki sposób będą realizowane cele strategii "Europa 2020" w zakresie m.in. badań i rozwoju. Jest to więc dokument, który powinni znać naukowcy, jeśli chcą wiedzieć, na co będą przeznaczane środki finansowe związane z ze sferą B+R.

Efektem prac Rady Ministrów jest 102-stronicowy dokument, w którym zawarto cele reform na najbliższe dwa lata. Naukowców szczególnie powinien zainteresować rozdział 3.2. Cel w zakresie nakładów na B+R. Z jego treści możemy dowiedzieć się m.in.:
Biorąc pod uwagę aktualny poziom innowacyjności w Polsce, niezwykle istotne jest odpowiednie wykorzystanie powstałej w ostatnich latach infrastruktury naukowo-badawczej.
Podniesienie wskaźnika w zakresie nakładów na B+R możliwe będzie dzięki wspieraniu prowadzenia badań przez podmioty prywatne i jednostki naukowe, przede wszystkim poprzez realizację programów naukowo-badawczych w zakresie badań aplikacyjnych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. W budowie gospodarki opartej na wiedzy kluczowym zadaniem jest zwiększenie powiązań pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorcami. Przemysł powinien w większej mierze korzystać z potencjału instytutów i ośrodków naukowo-badawczych, a potrzeby przemysłu powinny być kluczowe przy określaniu przedmiotu prac badawczo-rozwojowych. Skoordynowana współpraca pomiędzy biznesem a nauką służyć będzie poprawie konkurencyjności polskiego przemysłu i pozytywnie wpływać na podnoszenie kwalifikacji kardy technicznej i inżynierskiej.
Nacisk położony będzie jednak nie tylko na badania aplikacyjne o charakterze komercjalizacyjnym. W dalszej części dokumentu dowiadujemy się bowiem, że:
Ważnym czynnikiem decydującym o potencjale innowacyjnym gospodarki jest kapitał ludzki, a nawet szerzej – kapitał społeczny. W związku z tym równolegle do tzw. „twardych projektów” prowadzone są działania, mające na celu poprawę jakości kształcenia (zwłaszcza na poziomie wyższym), wspierające podnoszenie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R, w tym także pracowników przedsiębiorstw zajmujących się działalnością B+R w przedsiębiorstwie oraz inicjowanie współpracy pomiędzy różnymi środowiskami zaangażowanymi w tę sferę działalności.
W jaki sposób będą realizowane powyższe cele? Mają to zapewnić kolejne edycje dobrze znanych konkursów, których organizatorami są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictw Wyższego. W latach 2014-2015 można więc spodziewać się kolejnych edycji konkursów: Strategmed, Biostrateg, Program Badań Stosowanych, Blue Gas, Gekon, CuBR, Lider, Innowacje Społeczne, Bridge, Go Global, Patent-Plus, Tango, Innolot, Demonstrator+, Innomed, Top500 Innowators oraz Brokerzy Innowacji.

Więcej informacji dotyczących planów finansowania sfery B+R w najbliższych latach można znaleźć także w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji oraz Krajowym Programie Badań.


Krajowy Program Reform
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...