sobota, 31 maja 2014


Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - okładka
W drugiej połowie maja br. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa z Polską. W dokumencie tym zawarta została strategia inwestowania środków z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. Cele zawarte we wspomnianym dokumencie dotyczą także inwestycji w sferę badań i rozwoju w Polsce.

W latach 2014-2020 przed Polską stoi 11 celów tematycznych. W części z nich swoje miejsce znajduje strefa B+R. Dla naukowców kluczowe znacznie będzie miała realizacja celu tematycznego 1, który brzmi "Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji". W celu tym znajdują się dwa priorytety inwestycyjne:
 • Priorytet 1a - udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy;
 • Priorytet 1b - promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami B+R i sektorem szkolnictwa wyższego (…), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (...).
Cel szczegółowy w dziedzinie B+R jest wzrost wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce oraz podniesienie jakości i umiędzynarodowienia badań naukowych. Cel będzie realizowany poprzez następujące priorytety:

Transfer wiedzy, innowacji oraz wyników prac B+R do gospodarki:
 • zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących prace B+R (PI 1b.);
 • zwiększenie liczby wspólnych przedsięwzięć B+R przedsiębiorstw i jednostek naukowych (PI 1b.);
 • zwiększenie liczby wdrożeń wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań w gospodarce, (PI 1b.);
 • zwiększenie skali wykorzystania usług B+R (PI 1b.).
Ulepszanie systemu transferu technologii i wiedzy:
 • poprawa dostępu do wysokiej jakości, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw, usług wspierających prowadzenie działalności B+R+I (PI 1b.);
 • zwiększenie dostępności do kapitału finansowania wdrożenia innowacji i wyników prac B+R w przedsiębiorstwach (PI 1b.);
 • zwiększenie liczby efektywnych partnerstw pomiędzy przedsiębiorstwami, rozwój współpracy MŚP z dużymi przedsiębiorstwami, w tym w ramach klastrów (PI 1b);
 • ulepszanie infrastruktury w zakresie badań i innowacji w przedsiębiorstwach;
 • rozwój potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R (np. infrastruktura B+R przedsiębiorstw) (PI 1b.);
 • rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz integracja i konsolidacja potencjału naukowo-badawczego (PI 1a.).
Podniesienie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji:
 • ukierunkowanie badań naukowych i prac rozwojowych na obszary tematyczne o najwyższym potencjale gospodarczym w skali kraju i regionów (np. strategiczne programy badawcze, regionalne agendy naukowobadawcze, programy badawcze wirtualnych instytutów (PI 1a.);
 • wzrost liczby i jakości badań naukowych oraz prac rozwojowych prowadzonych we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi lub przedsiębiorstwami (PI 1a.);
 • wzrost potencjału kadr sektora B+R poprzez ich udział w zespołowych projektach badawczych.
Na realizację powyższych celów będą nakierowane inwestycje dotyczące nauki w Polsce w latach 2014-2020. Większy nacisk będzie położony m.in. na wdrażanie wyników badań naukowych, zwiększenie współpracy nauki z biznesem, wykorzystanie infrastruktury wytworzonej w ramach środków z lat 2007-2013 oraz współpracę z zagranicznymi naukowcami.

Cel tematyczny związany z nauką uważany jest za jeden z kluczowych w latach 2014-2020. Jego prawidłowa realizacja będzie miała wpływ na prawidłową realizację innych celów tematycznych, np. CT2 - zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnokomunikacyjnych, CT4 - wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, CT6 - zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, CT10 - inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Więcej informacji dotyczących planów finansowania sfery B+R w najbliższych latach można znaleźć także w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, Krajowym Programie Badań. oraz Krajowym Programie Reform na lata 2014-2015.


Okładka umowy partnerstwa "Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020"
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...