piątek, 13 czerwca 2014


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Od 16 czerwca do 20 sierpnia 2014 r. można składać wnioski w ramach konkursu Nr 6/2014 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać:
 • konsorcja naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, ze zm., dalej „ustawa o zasadach finansowania nauki”), w skład którego wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), posiadający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, ze zm.);
 • przedsiębiorca w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), posiadający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy https://bio6.ncbr.gov.pl. NCBiR ustaliło następującą tematykę wniosków, które będą przyjmowane:
 • Innowacyjny hełm strażacki zintegrowany z obserwacyjnym systemem termowizyjnym i systemem umożliwiającym monitorowanie funkcji życiowych strażaka - ratownika oraz wyjściem do transmisji obrazów i danych do urządzeń zewnętrznych.
 • Opracowanie metod neutralizacji zagrożenia wybuchu wytypowanych zbiorników z gazami technicznymi, w tym alternatywnymi źródłami zasilania w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
 • Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej.
 • Nowoczesne technologie nanokompozytowych, refleksyjnych warstw materiałów strażackich ubrań ochronnych.
 • Opracowanie sylwetki sensomotorycznej oraz procedury badań wydolnościowych ratowników KSRG w wystandaryzowanych czynnościach ratowniczych.
 • Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy.
 • Opracowanie środowiska do wdrożenia koncepcji Smart Borders.
 • System gromadzenia i generowania informacji na potrzeby analizy kryminalnej i koordynacji działań w Straży Granicznej.
 • System szybkiej transmisji danych multimedialnych dla potrzeb ochrony morskiej granicy państwowej.
 • Strumieniowa transmisja danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozytorskich i teleinformatycznych Straży Granicznej.
 • Wirtualny symulator działań ochronnych Biura Ochrony Rządu.
 • Monitoring podstawowych funkcji życiowych osób umieszczonych w policyjnych izbach zatrzymań.
 • System zarządzania procedurami odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw. (akt. 3 lipca 2014 r. - ze względów formalnych temat wycofany przez NCBiR)
 • Off-line’owe badanie nośników danych.
 • System wsparcia planowania proaktywnego i reaktywnego działań Policji.
 • Opracowanie na potrzeby wymiaru sprawiedliwości wzorców nowych substancji psychoaktywnych oraz szybkich testów do ich wykrywania.
 • Zintegrowana Centralna Baza Zarządzania Informacją Operacyjną w Policji.
 • Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających zabezpieczenie miejsca zdarzenia i proces wykrywczy na podstawie materiału dowodowego utrwalonego za pomocą technik skaningu laserowego oraz satelitarnych technik pomiarowych.
 • Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe.
 • Badania antropometryczne funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
 • Pasywne i aktywne metody magnetyczne jako podstawa nowej metodyki badań związanych z wykrywaniem, zwalczaniem i neutralizacją zagrożeń terrorystycznych oraz przestępczości zorganizowanej.
 • System zarządzania informacjami w transmisji elektronicznej (radio, TV).
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...