czwartek, 3 lipca 2014


Do 15 października 2014 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach VIII edycji konkursu Dobre praktyki EFS. Konkurs adresowany jest do beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków PO KL oraz IP/IP2 będących stronami umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków PO KL.

Zgodnie z informacjami organizatorów celem konkursu jest:
wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia.
Zgodnie z regulaminem konkursu Dobre praktyki EFS spośród nadesłanych projektów jury dokona oceny i przyzna nagrody maksymalnie trzem projektom, w ramach zgłoszeń nadesłanych przez beneficjentów oraz maksymalnie trzem projektom, w ramach zgłoszeń nadesłanych przez IP/IP2. Organizator zastrzega możliwość przyznania wyróżnień specjalnych. O liczbie przyznanych wyróżnień specjalnych decyduje organizator.

Nagrodą w konkursie jest otrzymanie tytułu „Najlepsza inwestycja w człowieka”, statuetka, dyplom oraz udział dwóch reprezentantów każdego laureata konkursu w wyjeździe studyjnym do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, realizującego wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku laureatów konkursu zgłoszonych przez IP/IP2, nagrodę w postaci udziału w wyjeździe studyjnym otrzymuje również opiekun projektu z ramienia IP/IP2.

Projekty, którym zostanie przyznane wyróżnienie specjalne otrzymują tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka”, statuetkę oraz dyplom.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...