piątek, 26 września 2014


Logo strony internetowej premier.gov.pl
Do 31 stycznia 2015 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Nagroda będzie przyznawana za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Nagrody premiera przyznawane są corocznie w następującej wysokości:
  1. wyróżnione rozprawy doktorskie w liczbie 25 – w wysokości 25 000 zł każda;
  2. wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w liczbie 10 – w wysokości 50 000 zł każda; 
  3. osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, w liczbie 6 – w wysokości 125 000 zł każda;
  4. osiągnięcia naukowo-techniczne w liczbie 3 – w wysokości:
  • nagroda pierwsza – 125 000 zł
  • nagroda druga – 100 000 zł
  • nagroda trzecia – 75 000 zł.
W obecnym naborze kandydatów do nagrody za wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wnioski mogą składać osoby, którym stopień naukowy doktora lub stopień doktora sztuki albo stopień doktora habilitowanego został nadany w roku 2014. Osoby, które stopnie te uzyskają w grudniu 2014 r., mogą składać swoje wnioski do 28 lutego 2015 r.

Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia wypełnionego formularza - odpowiedni dla danego konkursu - który można pobrać ze strony bip.kprm.gov.pl. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • wyróżnione rozprawy doktorskie i wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego – odpowiednio rozprawę doktorską albo informację o osiągnięciach będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami uzyskanymi w przewodzie doktorskim albo postępowaniu habilitacyjnym, a także opinię lub kopię uchwały właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej;
  • osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny, oraz osiągnięcia naukowo-techniczne – odpowiednio wybrane publikacje, patenty, autoreferat kandydata do nagrody, a także przygotowaną przez powołaną przez wnioskodawcę osobę posiadającą tytuł naukowy lub tytuł w zakresie sztuki recenzję lub opinię o osiągnięciu naukowym, artystycznym lub naukowo-technicznym lub o dorobku, uwzględniającą indeks cytowań, z pominięciem autocytowań.

Strona internetowa konkursu premiera
Formularz zgłoszeniowy o nagrodę za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny
Formularz zgłoszeniowy o nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów regulujące zasady przyznawania nagród
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom