środa, 1 października 2014


Logo Banku Gospodarstwa Krajowego
Rusza nabór wniosków w ramach kredytów studenckich. Wnioski można składać od 1 października do 15 listopada 2014 r. w jednym z czterech banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. O kredyt mogą starać się studenci oraz doktoranci. W ramach przyznanego kredytu można otrzymywać do 600 zł miesięcznie.

W przypadku studentów kredyt można otrzymać na maksymalnie sześć lat. Doktorant może otrzymać kredyt na okres maksymalnie cztery lata. Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata po zakończeniu studiów. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu, zaś odsetki od kredytu spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego przez okres równy dwukrotności liczby wypłaconych rat kredytu.

O kredyt mogą ubiegać się studenci  i doktoranci uczelni publicznych i niepublicznych, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Warunkiem koniecznym do otrzymywania kolejnych transz kredytu, jest przedstawienie w banku ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej w terminach do dnia 31 października i 31 marca. Przy składaniu wniosku o kredyt, należy przedstawić również dochody na osobę w rodzinie. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2013/2014 wynosiła 2 300 zł. 

W przypadku trudnej sytuacji materialnej student lub doktorant może uzyskać poręczenie kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego (szczegółowe informacje na stronie internetowej BGK) lub w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (szczegółowe informacje na stronie internetowej ARiMR). 

W przypadku trudności w spłacie kredytu, bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu lub czasowo zawiesić spłatę kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Jeżeli kredytobiorca ukończy studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni może wystąpić do banku o umorzenie 20% kredytu. Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową, trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań lub śmierć kredytobiorcy.


Poniżej lista banków, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i udzielają kredytów studenckich.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom