sobota, 15 listopada 2014


Logo Głównego Urzędu Statystycznego
Na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany został raport dotyczący działalności badawczej i rozwojowej w Polsce w 2013 r. To kolejna odsłona publikowanego corocznie raportu. Dowiadujemy się z niego m.in. o tym ile środków zostało przeznaczone w ubiegłym roku na działalność badawczo-rozwojową oraz ile osób jest zatrudniona przy prowadzeniu takiej działalności w Polsce.


Najważniejsze informacje z raportu GUS są następujące:
  • Wartość nakładów wewnętrznych ogółem na działalność badawczo-rozwojową (GERD) w 2013 roku ukształtowała się na nieznacznie wyższym w porównaniu z rokiem poprzednim poziomie, wynosząc 14 424 mln zł.
  • Intensywność prac B+R, czyli udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB w 2013 r. wyniósł 0,87 %, wobec 0,89 % w roku poprzednim.
  • Istotny wzrost nakładów wewnętrznych odnotowano w sektorze przedsiębiorstw, które w 2013 r. wyniosły 6 291 mln zł, tj. wzrosły o 950 mln zł (17,8% w stosunku do roku poprzedniego).
  • Udział nakładów wewnętrznych sektora przedsiębiorstw w wartości nakładów wewnętrznych ogółem wzrósł dzięki temu do poziomu 43,6% (z 37,2% w roku poprzednim).
  • Łącznie dla wszystkich sektorów, nakłady bieżące wzrosły o 9,4% a nakłady inwestycyjne zmniejszyły się o 20,6%, w tym w sektorze szkolnictwa wyższego o 29,3% i sektorze rządowym o 26,6%.
  • W 2013 r. liczba podmiotów, które prowadziły działalność badawczo-rozwojową lub zlecały wykonanie takich prac innym podmiotom wyniosła 3122 i w porównaniu z 2012 r. wzrosła o 389 (14,2%) w tym o 340 wzrosła liczba jednostek aktywnych badawczo z sektora przedsiębiorstw. Liczba jednostek w tym sektorze wzrosła łącznie z 842 w 2009 roku do 2467 w 2013 roku.
  • Liczba osób zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w Polsce w 2013 r. osiągnęła poziom 145,6 tys. osób, co oznacza wzrost w porównaniu z 2012 r. o 5,9 tys. (tj. 4,3%).
  • Z ogólnej liczby podmiotów aktywnych badawczo 40,7% jednostek zlecało wykonanie prac badawczych lub rozwojowych innym podmiotom (ponosiło nakłady zewnętrzne). Z nakładów zewnętrznych 25,6% przypadło na środki przekazane przedsiębiorstwom krajowym, 22,3% zagranicznym a 17% jednostkom naukowym PAN i instytutom badawczym.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom