sobota, 3 stycznia 2015


17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Jako, że to właśnie z tego programu operacyjnego w najbliższych latach mają być przeznaczane największe środki na polskie szkolnictwo wyższe i naukę, sprawdziliśmy, na co mogą liczyć przedstawiciele tych dziedzin w najbliższym czasie.

Analizę Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przeprowadziliśmy już w styczniu 2014 r. Blisko rok trzeba było jednak czekać aż dokumenty przyjęte przez Radę Ministrów zostaną zatwierdzone przez Komisję Europejską.


Cały POWER składa się z następujących sześciu osi priorytetowych:
 • Oś I Osoby młode na rynku pracy 
 • Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
 • Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 
 • Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 
 • Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia 
 • Oś VI – Pomoc Techniczna.

Podział środków finansowych na każdą z osi przedstawiony został na wykresie poniżej. Łączny budżet programy wynosi 4,687 mld euro.
Budżet POWER na lata 2014 - 2012 - źródło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Budżet POWER na lata 2014 - 2012 - źródło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Dla szkolnictwa wyższego najważniejsza jest Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Zgodnie z przedstawionym powyżej podziałem budżetu, na realizację celów tej osi, przeznaczone zostanie 1,056 mld euro. Cele są zaś następujące:
 1. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
 2. Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich
 3. Poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców
 4. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego

Każdy z wymienionych celów będzie realizowany przez określone przedsięwzięcia. Zaliczają się do nich następujące działania:
 • Cel I - tworzenie i realizacja nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze, dostosowanie i realizacja programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny typ projektów), certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, wizyty studyjne u pracodawców, wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
 • Cel II - interdyscyplinarne programy doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi, programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.
 • Cel III - Realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców. Realizacja międzynarodowych programów studiów oraz międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie w Polsce cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowy środowisku przez osoby z Polski, uczestniczące w edukacji na poziomie wyższym. Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach. Wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji przez polskie uczelnie lub programy kształcenia. Wsparcie uczestnictwa wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych konkursach lub zawodach.
 • Cel IV - Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia.- Wspieranie procesów konsolidacji uczelni. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją. Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020.
Zgodnie z zapisami dokumentów programowych uczelnie wyższe będą mogły być także beneficjentami w ramach działań podejmowanych w osi IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Uczelnie uwzględniono także w realizacji osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Jednym z jej celów szczegółowych jest wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi (technika, zasadnicze szkoły zawodowe). 

Uczelnie medyczne zostały zaś uwzględnione w osi V Wsparcie dla rozwoju zdrowia. Jest to dla nich dobra informacja, bo we wcześniejszej wersji dokumentów POWER zadania związane z uczelniami medycznymi stanowiły tylko jeden z celów szczegółowych osi III.

Pełną treść dokumentów programowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 można znaleźć w tym miejscu.

Zdjęcie we wpisie  Some rights reserved by YanniKouts


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom