czwartek, 12 lutego 2015


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do  5 marca 2015 r. można składać wnioski w ramach konkursu na realizację zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego. Na zadanie przeznaczono budżet w wysokości 338 000 zł. Pojedynczy projekt może mieć wartość od 10 000 zł do 50 000 zł. Nabór wniosków prowadzi Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z wymogami MNiSW oferty na wykonanie zadania publicznego muszą dotyczyć następujących zagadnień:

  • promowanie i wdrażanie wśród studentów i doktorantów będących rodzicami rozwiązań dotyczących łączenia kształcenia z możliwością opieki nad dziećmi – zgodnie z ideą programu „Maluch na uczelni”;
  • promocja dobrych praktyk uczelni i pracodawców na rzecz organizowania wysokiej jakości praktyk i staży studenckich dostosowanych do potrzeb zarówno uczelni, studentów, jak i pracodawców;
  • upowszechnianie wiedzy na temat zmian w systemie szkolnictwa wyższego (w kontekście nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) dotyczących studentów i doktorantów;
  • promowanie wśród studentów i doktorantów wyboru kariery naukowej jako sposobu na życie – zgodnie z ideą programu „Zawód naukowiec”.
Zgłaszany projekt może dotyczyć więcej niż jednego z wymienionych powyżej zagadnień. Zgłaszane projekty mogą być organizowane w szczególności w formie konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, warsztatów. Projekt musi być zrealizowany najpóźniej do 30 listopada 2015 r. .

Zgodnie z informacją MNiSW w otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć:
Organizacje pozarządowe:
  • niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;
  • niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia. 
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
  • spółdzielnie socjalne; 
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie MNiSW
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...