poniedziałek, 30 marca 2015


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 31 grudnia 2015 r. w trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty na granty, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej. W ramach programu uzyskać do 30 000 zł.

Zgodnie z regulaminem Granty na granty  wnioskodawcy mogą ubiegać się o pokrycie następujących wydatków:
  • Pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej - zgodnie z informacjami MNiSW środki finansowe przyznaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wnioskodawca, któremu zostaną przyznane środki finansowe, będzie zobowiązany do przekazania wniosku projektowego przed złożeniem go na wezwanie konkursowe do recenzji dwóch ekspertów. Dodatkowo wnioskodawca będzie miał możliwość skorzystania z dwóch konsultacji z każdym ekspertem. Zadaniem eksperta będzie udzielenie wnioskodawcy wskazówek dotyczących poprawy lub uzupełnienia wniosku projektowego.
  • Refundację kosztów przygotowania wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej, jeżeli wniosek ten uzyskał liczbę punktów powyżej progu wyznaczonego przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego - zgodnie z informacjami MNiSW wnioskodawca może ubiegać się o refundację kosztów, które zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku projektowego.

W regulaminie konkursu ustalono także, że wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na koszty przygotowania wniosku projektowego gdy: 
1. wniosek projektowy jest składany na wezwanie konkursowe ogłoszone przez uprawniony podmiot w ramach następujących programów badawczych Unii Europejskiej
  • HORYZONT 2020; 
  • Fundusz Badawczy Węgla i Stali; 
  • Euratom. 
2. w ramach planowanego projektu wnioskodawca pełni rolę koordynatora konsorcjum;
3. tworzone konsorcjum będzie składać się z co najmniej 3 partnerów (w tym przynajmniej 2 partnerów z zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem ramowym).

Wnioskodawca może uzyskać środki w maksymalnej wysokości do 30 000 zł. Wnioskodawca będzie zobowiązany do pokrycia w ramach przyznanych środków finansowych kosztów dokonanych recenzji i konsultacji, tj. wynagrodzeń ekspertów, w łącznej wysokości 3 000 zł brutto (wynagrodzenie dla jednego eksperta to 1 500 zł brutto).
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...