czwartek, 9 kwietnia 2015


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 4 maja 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Celem konkursu jest finansowanie projektów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budżet konkursu wynosi 77 288 600 zł. Wnioski mogą składać m.in. uczelnie wyższe.

Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane są na aktywizację zawodową osób w wieku 18 – 35 lat, należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training). 

Projekty w ramach konkursu obejmują cztery fazy:
 1. rekrutacja uczestników;
 2. przygotowanie (psychologiczne, językowe oraz kulturowe) uczestników do mobilności;
 3. pobyt uczestników za granicą (staż/praktyka u zagranicznego pracodawcy);
 4. działania o charakterze aktywizującym uczestników po powrocie do kraju.
Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać:
 • instytucje rynku pracy
 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • szkoły i placówki systemu oświaty
 • uczelnie - przedsiębiorstwa
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w POWER
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom