piątek, 25 września 2015


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Od 10 grudnia 2015 r. do 31 grudnia  2015 r. można składać wnioski w ramach działalności upowszechniającej naukę. Wnioski mogą być składane przez podmioty działające na rzecz nauki, czyli podmioty wykonujący w sposób ciągły zadania z zakresu upowszechniania nauki, nieotrzymujący dotacji za działalność statutową ze środków finansowych na naukę.

Zgodnie z zasadami konkursu działalność upowszechniająca naukę obejmuje następujące działania:
  • promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych;
  • tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych;
  • sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych;
  • podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki.
Zgłaszane działanie może trwać nie dłużej niż dwa lata. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl. Konieczne jest także dostarczenie papierowej wersji wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przypominamy, że zgodnie z art. 2.8. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, przez działalność upowszechniającą naukę należy rozumieć:
realizację zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych
Przy ocenie wniosków pod uwagę brane są następujące elementy:
  • znaczenie wnioskowanych zadań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej oraz dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju;
  • zasięg i skalę oddziaływania wnioskowanego zadania;
  • ocenę możliwości wykonania zadań przez wnioskodawcę oraz zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu zadań;
  • prawidłowość wywiązania się wnioskodawcy z podejmowanych uprzednio zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę.
Pytania dotyczące składania wniosków można kierować na adres: pytania.dun@mnisw.gov.pl.
Informacja o naborze wniosków na działalność upowszechniającą naukę na stronie MNiSWPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom