piątek, 3 lipca 2015


Do 31 lipca 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Interreg Europa. W ramach programu instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego). Budżet programu wynosi 359 000 000 euro.

Tematyka programu obejmuje: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami. Zgodnie z informacjami Serwisu Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej:
Celem programu jest wzmacnianie efektywności polityki spójności poprzez zachęcanie do wymiany doświadczeń między podmiotami regionalnymi w zakresie celów tematycznych (władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego, podmioty prywatne o charakterze non-profit). Program powinien w szczególności przyczyniać się do transferu dobrych praktyk głównie do krajowych i regionalnych programów operacyjnych, a w uzasadnionych wypadkach także do programów celu Europejska Współpraca Terytorialna.
Wśród przedmiotów uprawnionych do składania wniosków znajdują się m.in.:
  • uniwersytety, instytuty badawcze i wiedzy, instytucje szkolnictwa wyższego,
  • operatorzy parków technologicznych i nauki, centrów innowacji, inkubatorów przedsiębiorczości i inne organizacje reprezentujące społeczność regionalnych MŚP.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Serwisu Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom