poniedziałek, 20 lipca 2015


Logo miasta Poznań
Do 15 listopada 2015 r. można zgłaszać prace w ramach XI edycji konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach. Na autorów trzech najlepszych prac doktorskich czeka 6 000 zł brutto, najlepsze trzy prace magisterskie nagrodzone zostaną kwotą 3 000 zł brutto.

Zgodnie z treścią regulaminu do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie obronione we wszystkich uczelniach Poznania, z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z Poznaniem. Do konkursu przyjmowane są prace doktorskie i magisterskie obronione w roku konkursowym i w roku poprzednim.

Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:
  • wniosek o nagrodę, imię i nazwisko autora pracy, imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu (katedry),
  • streszczenie pracy, wskazujące na jej walory w aspekcie rozpoznawania i rozwiązywania problemów Poznania, oraz opis bibliograficzny (streszczenie nie powinno przekraczać 3 stron),
  • pełny tekst pracy, a w razie publikacji ogłoszonych na jej podstawie - również te publikacje,
  • dwie opinie pracy, w tym jedna promotora. Co najmniej jedna z opinii powinna akcentować utylitarne walory pracy.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom