czwartek, 9 lipca 2015


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Do 15 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkurs nr 7/2015 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. 

W regulaminie konkursu podana została tematyka projektów, które można składać do finansowania:
 1. Integrator sygnałów wizyjnych (ISW).
 2. System informacyjno-analityczny wspomagający zarządzanie ryzykiem podczas planowania i realizacji działań Policji.
 3. Budowa systemu informatycznego wspierającego komunikację w Policji i innych służbach podległych MSW w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego.
 4. Utworzenie klasyfikacji pojazdów w zależności od przeznaczenia oraz standaryzacja konsoli centralnej pojazdów w zakresie rozmieszczenia i montażu systemów teleinformatycznych oraz urządzeń sterowania sygnałami specjalnego przeznaczenia.
 5. Stworzenie systemu prognozowania rozwoju przestępczości, jako elementu budowania strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 6. Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami.
 7. Budowa pojazdów pożarniczych z zachowaniem ergonomii użytkowania.
 8. Opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania bezpieczeństwem obiektów zabytkowych w zurbanizowanych centrach miast.
 9. Program do oceny ryzyka wystąpienia awarii w obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie poza swoim terenem.
 10. Zintegrowany system wspomagania procesu dydaktycznego na potrzeby podnoszenia sprawności działań w domenie KSRG. 
 11. Wysokospecjalistyczna platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w administracji publicznej RP oraz w jednostkach organizacyjnych KSRG.
 12. Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania.
 13. WIMA –Wirtualny Maszt, jako platforma dla sensorów obserwacyjnych na potrzeby Straży Granicznej.
 14. Opracowanie platformy integrującej dane pochodzące z systemów obserwacyjnych granicy oraz systemów lokalizacji funkcjonariuszy.
 15. Zakłócanie transmisji radiowej w wybranych obiektach Straży Granicznej.
 16. System przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń powstałych w wyniku bezprawnego i celowego użycia platform mobilnych (latających, pływających).
 17. Genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa – opracowanie systemu do określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS).
 18. Opracowanie i stworzenie systemu mającego na celu identyfikację osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub w materiałach video.
 19. Wirtualny system doskonalenia taktyki działań interwencyjnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i treningu strzeleckiego.
 20. Opracowanie systemu wspomagania badań psychologicznych kierowców dla Policji.
 21. Kołowy Autonomiczny Namierzacz i Analizator „KANIA”.
 22. Symulatory szkoleniowe w zakresie zwalczania pożarów wewnętrznych.
 23. System zdalnego kierowania oraz monitoringu pracy psów służbowych do działań granicznych i specjalnych.
 24. Referencyjny zestaw próbek materiałów wybuchowych do szkolenia i atestacji psów służbowych.
 25. Budowa zautomatyzowanego systemu optycznej obserwacji i śledzenia obiektów w przestrzeni kosmicznej.
 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom