czwartek, 2 lipca 2015


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 1 września 2015 r. do 10 września 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach  konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych. Budżet konkursu wynosi 24 000 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 97%.

Zgodnie z regulaminem konkursu podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:
 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.
Dopuszczalne jest składanie wniosków na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach:
 • przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
 • integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
 • kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
 • usługi opiekuńcze dla osób zależnych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom