piątek, 10 lipca 2015


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 1 września 2015 r. do 11 września 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach  konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na współpracę ponadnarodową. Budżet konkursu wynosi 77 637 335,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 97%.

Zgodnie z regulaminem konkursu podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:
 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.
W ramach naboru wniosków można starać się o dofinansowanie projektów z następujących tematów:
 • Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 • Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób  o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet,  długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.
 • Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
 • Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
 • Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
 • Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
 • Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia  zawodowego.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na współpracę międzynarodowąPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom