poniedziałek, 20 lipca 2015


Logo Ośrodka Przetwarzania Informacji
W systemie www.osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze wniosków do konkursów, które Narodowe Centrum Nauki otworzyło 15 czerwca 2015 r Sonata Bis 5, Harmonia 7 oraz Maestro 7. Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 15 września 2015 r.

SONATA BIS 5 - Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w latach 2003 - 2012). Liczy się rok kalendarzowy, a nie konkretny dzień.

Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Sonata Bis wynosi 70 000 000 zł.

HARMONIA 7 - Konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Zgodnie z wymaganiami konkursu kierownik projektu musi realizować go w polskiej instytucji naukowej oraz zaangażować w wykonanie projektu naukowca z zagranicznej instytucji naukowej.

Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Harmonia wynosi 50 000 000 zł.

MAESTRO 7 - Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. Kluczową rolę w konkursie Maestro odgrywa dotychczasowy dorobek naukowy kierownika zgłaszanego projektu.

Zgłaszany projekt może trwać 36, 48 lub 60 miesięcy. Całkowity budżet obecnej edycji konkursu Maestro wynosi 60 000 000 zł.

Szczegółowy opis konkursów Sonata Bis 5, Harmonia 7 oraz Maestro 7
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom