środa, 19 sierpnia 2015


Logo Funduszy Europejskich
W ostatnich czterech miesiącach 2015 r. prowadzony będzie nabór wniosków w konkursach w ramach funduszy europejskich, których łączny budżet wynosi blisko 3 miliardy złotych. Konkursy dotyczą zagadnień związanych z badaniami naukowymi. W celu łatwiejszego znalezienia konkursu o interesującej tematyce, przygotowaliśmy ich zbiorcze zestawienie.

Konkursy zostały podzielone ze względu na program operacyjny w ramach, którego będą organizowane. Klikając w nazwę każdego konkursu, można przejść do strony ze szczegółowymi informacjami na jego temat. Link do strony konkursowej znajduje się także pod opisem każdego konkursu.

Logo Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój


Termin naboru: 1 września 2015 r. - 10 września 2015 r.
Adresaci: m.in. uczelnie
Budżet konkursu: 24 mln zł
Opis:  Dopuszczalne jest składanie wniosków na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach: 1. przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej; 2. integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy; 3. kształcenie ustawiczne osób dorosłych; 4. usługi opiekuńcze dla osób zależnych.
Instytucja obsługująca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Kliknij i przeczytaj więcej szczegółów konkursu
Termin naboru: 1 września 2015 r. - 11 września 2015 r.
Adresaci: m.in. uczelnie
Budżet konkursu: 77,63 mln zł
Opis: W ramach naboru wniosków można starać się o dofinansowanie projektów z następujących tematów: 1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET); 2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób  o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet,  długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych; 3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej; 4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego; 5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem); 6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie; 7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia  zawodowego.
Instytucja obsługująca: Centrum Projektów Europejskich
Termin naboru: 8 października 2015 r. - 9 listopada 2015 r.
Adresaci: uczelnia, która jest uprawniona do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim 
Budżet konkursu: 282 mln zł
Opis:  W ramach konkursu finansowanie można otrzymać na projekty, w których zaplanowano: 1. realizację programów rozwojowych przez uczelnie uczestniczące w procesie praktycznego kształcenia studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego (jeśli dotyczy), pielęgniarstwo (jeśli dotyczy), położnictwo (jeśli dotyczy); 2. w tym tworzenie Centrów Symulacji Medycznej.
Instytucja obsługująca: Ministerstwo Zdrowia
Kliknij i przeczytaj więcej szczegółów konkursu
Termin naboru: 14 września 2015 r. - 14 października 2015 r. 
Adresaci: szkoły wyższe publiczne i niepubliczne
Budżet konkursu: 145 mln zł
Opis: Finansowane będą projekty dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. 
Instytucja obsługująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Termin naboru: 31 sierpnia 2015 r. - 30 września 2015 r.
Adresaci: małe i średnie przedsiębiorstwa
Budżet konkursu: 500 mln zł
Opis: W ramach konkursu finansowane będą projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Zgodnie z dokumentacją konkursową przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo
Instytucja obsługująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin naboru: 31 sierpnia 2015 r. - 30 grudnia 2015 r.
Adresaci: małe i średnie przedsiębiorstwa
Budżet konkursu: 46,1 mln zł
Opis: Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
Instytucja obsługująca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Termin naboru: 1 września 2015 r. - 30 października 2015 r.
Adresaci: mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa
Budżet konkursu: 460 mln zł
Opis: Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych.
Instytucja obsługująca: Ministerstwo Gospodarki
Termin naboru: 1 września 2015 r. - 1 października 2015 r.
Adresaci: przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorstw
Budżet konkursu: 95 mln zł
Opis: Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Wsparcie dotyczy projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym w nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.
Instytucja obsługująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Termin naboru: 1 października 2015 r. - 31 marca 2016 r.
Adresaci: jednostki naukowe, uczelnie, konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw
Budżet konkursu: 804 mln zł
Opis: Dofinansowanie na wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, aktualną najpóźniej na dzień przed ogłoszeniem Konkursu oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów. 
Instytucja obsługująca: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
Termin naboru: planowany wrzesień 2015 r.
Adresaci: wyspecjalizowane i autonomiczne jednostki naukowe 
Budżet konkursu: 126 mln euro
Opis: W ramach projektu wsparcie otrzymają wyspecjalizowane i autonomiczne jednostki naukowe w Polsce, realizujące międzynarodowe agendy badawcze tworzone we współpracy strategicznej z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw.
Instytucja obsługująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Logo Programu Operacyjnego Polska Wschodnia


Termin naboru: 31 sierpnia 2015 r. - 30 października 2015 r.
Adresaci: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa należące do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego
Budżet konkursu: 80 mln zł
Opis: W ramach konkursu dofinansowanie można uzyskać dofinansowanie na poszczególne etapy procesu inwestycyjnego, który doprowadzi do powstania innowacji.
Instytucja obsługująca: Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom