wtorek, 15 września 2015


Logo Narodowego Centrum Nauki
Do 15 grudnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 10, Preludium 10, Sonata 10 oraz Polonez 1, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 280 000 000 zł.

OPUS 10 - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 10 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu wynosi 180 000 000 zł.

Ogłoszenie konkursu Opus 10 na stronie NCN

PRELUDIUM 10 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:
  • 50 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
  • 100 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
  • 150 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.
Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 10 może liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy - opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu.

W ramach planowanych wydatków, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 30 000 000 zł.


SONATA 10 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Poza kierownikiem projektu, wśród osób wchodzących w skład zespołu badawczego, może być zatrudniona jedna osoba posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Osoba ta nie może być jednak zatrudniona w jednostce macierzystej kierownika projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 30 000 00 zł.

Ogłoszenie konkursu Sonata 10 na stronie NCN

POLONEZ 1 - dresatami konkursu są naukowcy posiadający stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego, którzy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Czas pobytu naukowego w Polsce może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach granty pokryte zostaną następujące wydatki:
  1. Wynagrodzenie: 4 050 EUR/miesiąc (umowa o pracę; kwota obejmuje wszystkie koszty pracodawcy).
  2. Dodatek z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania: 300 EUR/miesiąc.
  3. Dodatek rodzinny: 300 EUR/miesiąc.
  4. Grant badawczy.
  5. Możliwość udziału w szkoleniach organizowanych przez NCN
Budżet całego konkursu wynosi 40 000 000 zł

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom