wtorek, 15 września 2015


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 14 października 2015 r. do 30 listopada 2015 r. będzie trwał nabór wniosków do Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020. Budżet konkursu wynosi 750 000 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać wyłącznie przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 000 000 zł. Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:
  • 20 000 000 euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub
  • 15 000 000 euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 000 000 euro.

Zgodnie z informacjami organizatorów decyzja o dofinansowaniu zostanie wydana w ciągu 90 dni od złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom