piątek, 18 września 2015


Logo Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
Do 6 października 2015 r. w ramach drugiej edycji rekrutacji do Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo w Stoczni”. Laureaci konkursu otrzymają roczne stypendium naukowe, którego wysokość wynosi 18 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu uzyskanie stypendium jest związane z podjęciem współpracy naukowo-badawczej z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Praca doktorska stypendysty/ki programu musi znajdować się w obszarze zainteresowania „Stoczni.

Zgodnie z regulaminem konkursu o stypendia naukowe mogą się ubiegać doktoranci, którzy:
  • zostali przyjęci na stacjonarne studia doktoranckie w polskich uczelniach publicznych lub w Polskiej Akademii Nauk;
  • będą studiować po raz pierwszy na danym roku studiów doktoranckich;
  • są studentami I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich;
  • uzyskali średnią ze studiów nie niższą niż 4,0. Minimalna średnia uprawniająca do udziału w konkursie w przypadku doktorantów studiujących na I roku studiów doktoranckich oznacza średnią ocen uzyskanych podczas studiów magisterskich (w przypadku studiów dwustopniowych średnia ocen uzyskanych podczas studiów I i II stopnia). W przypadku doktorantów studiujących na starszych latach studiów oznacza oceny uzyskane w trakcie studiów doktoranckich. Na średnią ocen ze studiów doktoranckich składa się średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń. Przy obliczeniu średniej nie będą brane pod uwagę oceny z wychowania fizycznego, lektoratów, praktyk i ćwiczeń terenowych, szkoleń BHP i szkoleń bibliotecznych (lub o podobnym charakterze);
  • uzyskali pozytywną opinię promotora rozprawy doktorskiej, lub jeśli nie ma jeszcze promotora opinię opiekuna naukowego;
  • zadeklarują współpracę naukowo-badawczą, powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Pod pojęciem „współpracy” rozumie się możliwość uczestniczenia w realizacji projektu badawczego wybranego z listy projektów/tematów badawczych opublikowanych przez „Stocznię” przed ogłoszeniem konkursu. Współpraca musi stanowić istotny element pracy naukowej i rozwoju zainteresowań kandydata. „Stocznia” jest wyspecjalizowaną jednostką badawczą ufundowaną m.in. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i jako taka umożliwi doktorantowi realizację badań, wsparcie merytoryczne ekspertów-praktyków oraz zespołu „Stoczni”, wzbogacenie wiedzy o praktyczne umiejętności badawcze i prezentowania wyników.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom