poniedziałek, 12 października 2015


Logo programu Bardzo Młoda Kultura
Do 30 listopada 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Celem programu jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Budżet środków przeznaczonych na finansowanie projektów w aktualnym naborze wynosi 4 000 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu celem programu Bardzo Młoda Kultura jest:
 • wzmacnianie  edukacji  kulturowej  poprzez  eliminowanie  barier  pomiędzy  sferą edukacji a kultury;
 • rozwijanie sieci współpracy instytucji, organizacji i osób prywatnych, zajmujących się  animacją i edukacją kulturową; 
 • budowanie  podstaw  dla  zintegrowanych  działań  z  zakresu  animacji  i  edukacji  kulturowej na poziomie lokalnym i ogólnopolskim;
 • wzmacnianie  zawodowych  kompetencji  osób  zajmujących się  animacją  i  edukacją  kulturową w Polsce.
O  dofinansowanie  w  ramach  programu  mogą  się  ubiegać  samorządowe  instytucje  kultury. Przy  realizacji  zadania  wskazane  jest  nawiązanie współpracy  poprzez  zawarcie porozumienia lub utworzenie konsorcjum z następującymi podmiotami: 
 • kuratoriami oświaty, centrami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli; 
 • publicznymi i/lub niepublicznymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi; 
 • organizacjami pozarządowymi; 
 • instytucjami kultury; 
 • innymi podmiotami działającymi na polu edukacji kulturowej w województwie. 
Minimalna  łączna  kwota  wnioskowanego  dofinansowania na  lata  2016  -  2018 wynosi 300 000 zł. Kwota dofinansowania w jednym roku wynosi minimum 100 000 zł. Maksymalna łączna kwota wnioskowanego dofinansowania na lata 2016 - 2018 wynosi 900 000 zł.  Kwota dofinansowania w jednym roku wynosi maksymalnie 300 000 zł. Wnioskowane dofinansowanie nie może przekraczać 75% budżetu przedstawionego we wniosku.

Do konkursu można składać tylko wnioski na zadana 3-letnie zakładające kompleksową realizację wszystkich działań, wymienionych poniżej:
 • przeprowadzenie  diagnozy  regionalnego  środowiska  zajmującego  się  edukacją kulturową (w tym przede wszystkim: identyfikacja podmiotów zajmujących się tego typu  działalnością  w  regionie,  określenie  relacji  występujących  pomiędzy  nimi,  potencjałów  i  ograniczeń,  które  obecne  są  w  pracy  edukacyjnej,  zwłaszcza z placówkami  oświatowymi)  oraz  przedstawianie  ich  wyników  przedstawicielom samorządu  terytorialnego,  w  celu  uspójnienia  i  koordynacji  działań  edukacji kulturowej w regionie, prowadzenie stałej ewaluacji podejmowanych działań; 
 • prowadzenie  działań  organizacyjnych,  informacyjnych oraz  integracyjnych,  w  tym przede  wszystkim:  tworzenie  regionalnych  portali  informacyjnych;  organizacja konferencji,  spotkań  i prezentacji  działań  z  zakresu  edukacji  kulturowej,  służących także wymianie doświadczeń edukatorów;
 • prowadzenie  działalności  szkoleniowo-warsztatowej  skierowanej  do  przedstawicieli instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych, w tym wydawanie materiałów szkoleniowych  i  metodycznych;  organizowanie  warsztatów  i  szkoleń;  działalność konsultacyjna i doradcza; 
 • prowadzenie  programów  przeznaczonych  na  finansowanie  przedsięwzięć  z  zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych. Odbiorcami tych przedsięwzięć powinny być przede  wszystkim  dzieci  i  młodzież  szkolna  oraz  kadra  oświatowa,  rodzice i opiekunowie. 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom