piątek, 9 października 2015


Lublin miasto inspiracji - logo
Do 31 października 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego dla studentów i doktorantów zamieszkałych na terenie gminy Lublin. Konkurs adresowany jest do osób, które prowadzą działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki. Studenci otrzymają stypendium w wysokości 700 zł miesięcznie (40 proc. płacy minimalnej), doktoranci - 850 zł miesięcznie (50 proc.).

Stypendium naukowe może być przyznane studentowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
  • jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych,
  • w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,
  • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia,
  • w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,7,
  • nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.
Stypendium naukowe może być przyznane doktorantowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
  • jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich,
  • w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,
  • w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył, co najmniej pierwszy rok studiów III stopnia,
  • w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,9 oraz ma otwarty przewód doktorski,
  • nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w uchwale nr 84 Rady Miasta Lublin 2015

 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom