czwartek, 29 października 2015


Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictw Narodowego otworzyło nabór wniosków w ramach programów ministra na rok 2015. W czterech programach związanych z działalnością naukową wnioskodawcami mogą być uczelnie. Nabór wniosków w tych programach upływa 30 listopada 2015 r. Poniżej można zapoznać się ze szczegółami programów.

Program: Obserwatorium kultury
Cel programu: Strategicznym celem programu jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej - opartej na założeniu, iż aktywność kulturalna jest niezbędnym warunkiem poprawy jakości życia społeczeństwa. Istotą programu jest dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze.

Budżet programu: 3 000 000 zł

Uprawnieni wnioskodawcy: samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe; uczelnie publiczne; uczelnie niepubliczne; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wymagania finansowe: Budżet składanego projektu nie może być mniejszy niż 50 000 zł i nie większy niż 500 000 zł. Maksymalne dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku (15% - wkład własny wnioskodawcy). Wykaz kosztów kwalifikowanych znajduje się w Załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Strona internetowa programu Obserwatorium kultury

Program: Edukacja artystyczna
Cel programu: Strategicznym celem priorytetu jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych. Celem priorytetu jest, zarówno wspieranie zadań służących wdrażaniu efektywnych metod doskonalenia określonych umiejętności, jak również wspieranie zadań stricte artystycznych, umożliwiających praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności oraz ich publicznej prezentacji.

Budżet programu: 2 500 00 zł

Uprawnieni wnioskodawcy: m.in. uczelnie artystyczne; publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość; niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość; jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących samodzielnej księgowości; podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nie prowadzących samodzielnej księgowości.

Wymagania finansowe: Budżet składanego projektu nie może być mniejszy niż 30 000 zł. Górna granica budżetu uzależniona jest od poziomu wkładu własnego wnioskodawcy. Przy wkładzie własnym na poziomie 15% budżetu można wnioskować o 200 000 zł. Przy wkładzie własnym na poziomie 25% budżetu można wnioskować o 300 000 zł. Wykaz kosztów kwalifikowanych znajduje się w Załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Strona internetowa programu Edukacja artystyczna

Program: Ochrona zabytków archeologicznych
Cel programu: Strategicznym celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących nieinwazyjne badania archeologiczne, ewidencję i inwentaryzację zabytków archeologicznych oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Cel ten został sformułowany w oparciu o fundamentalną dla ochrony dziedzictwa kulturowego zasadę zrównoważonego rozwoju, która dopuszcza inwazyjne metody badawcze jedynie w ostateczności, gdy stanowisko (zabytek archeologiczny) narażone jest na bezpośrednie zniszczenie spowodowane oddziaływaniem przyrodniczym, bądź działaniami człowieka. Stąd zadaniem priorytetu jest wspieranie i promocja badań prowadzonych metodami niedestrukcyjnymi, wykorzystującymi techniki tradycyjne oraz nowoczesne osiągnięcia techniczne, a także publikacja ich wyników. Nie będą natomiast wspierane projekty, które prowadzą do niszczenia stanowisk archeologicznych (np. poprzedzające rekonstrukcje na stanowisku archeologicznym).

Budżet programu: 2 000 000 zł

Uprawnieni wnioskodawcy: samorządowe instytucje kultury; państwowe instytucje kultury; organizacje pozarządowe; publiczne uczelnie akademickie; niepubliczne uczelnie akademickie; podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wymagania finansowe: Budżet składanego projektu nie może być mniejszy niż 30 000 zł i nie większy niż 200 000 zł. Maksymalne dofinansowanie nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku (15% - wkład własny wnioskodawcy). Wykaz kosztów kwalifikowanych znajduje się w Załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Strona internetowa programu Ochrona zabytków archeologicznych

Pełną listę programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016 można znaleźć na stronie internetowej MKiDN.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom