piątek, 13 listopada 2015


Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Od 30 listopada 2015 r. do 9 grudnia 2015 r. będzie trwał nabór wniosków do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. Budżet konkursu wynosi 40 000 000 zł.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów POIR oraz celów poddziałania, do których należy wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych poprzez dofinansowanie kompleksowych usług wspierających wprowadzanie na rynki zagraniczne oferty klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 3 988 000 zł
  • zlokalizowanych w województwach innych, niż mazowieckie – 37 012 000 zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 6 000 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom