wtorek, 8 grudnia 2015


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 7 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.2 "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Budżet konkursu wynosi 500 000 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu z wnioskami mogą występować podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Środki będą dzielone z zachowaniem następujących zasad:
- dla przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MSP) - 400 000 000 zł, w tym:
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 38 000 000 zł;
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 362 000 000 zł.
Dla przedsiębiorców innych niż mikro-, mali i średni przedsiębiorcy - 100 000 000 zł, w tym:
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 9 500 000 zł;
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 90 500 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom