czwartek, 3 grudnia 2015


Diamentowy Grant - konkurs dla utalentowanych studentów.

Nie później niż do dnia 15 grudnia 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzy nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Diamentowy Grant. Nabór wniosków będzie trwał dwa miesiące od dnia ogłoszenia konkursu. Środki na realizację projektu otrzyma nie więcej niż 100 młodych naukowców. 


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę w ramach programu "Diamentowy Grant" adresatami konkursu Diamentowy Grant są osoby, które w roku ogłoszenia konkursu ukończyły studia pierwszego stopnia lub ukończyły trzeci roku jednolitych studiów magisterskich lub w przypadku studiów trwających 6 lat – ukończyły czwarty roku jednolitych studiów magisterskich. 

Do konkursu można zgłaszać projekty zgodnie z zasadą, że koszt realizacji projektu nie może przekroczyć:
  • 180 000 zł dla nauk: humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej;
  • 220 000 zł dla nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczych, rolniczych, leśnych, medycznych, weterynaryjnych oraz nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.
Środki finansowe na wynagrodzenie dla kierownika projektu nie mogą przekroczyć 2 500 zł miesięcznie. Zgłaszany projekt nie będzie mógł trwać dłużej niż 48 miesięcy.

W kolejnych latach nabór wniosków w konkursie Diamentowy Grant będzie trwał dwa miesiące i będzie ogłaszany nie później niż do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok przyznania środków finansowych.

 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom